Balangkas ng Lukas 15

 • 1-2 Ang reaksyon ng mga Pariseo at mga tagapagturo ng Kautusan sa paglapit ng mga makasalanan kay Jesus
 • 3-32 And tugon ni Jesus
  • 3-7 Ang talinghaga ng pastol at nawalang tupa
  • 8-10 Ang talinghaga ng babae at nawalang salapi
  • 11-32 Ang talinghaga ng anak na nagbalik-loob
   • 11-20a Ang paglayo ng anak at ang pagbabalik-loob
   • 20b-24 Ang pagsalubong ng ama
   • 25-32 Ang reaksyon ng anak na panganay at ang tugon ng ama

Ang Teksto

1 Isang araw,
ang mga maniningil ng buwis

at ang mga makasalanan

ay lumapit kay Jesus upang makinig.

2 Nagbulung-bulungan naman

ang mga Pariseo

at mga tagapagturo ng Kautusan.

Sabi nila,

“Ang taong ito’y nakikisama sa mga makasalanan
at nakikisalo sa mga ito.”

3 Dahil dito,
sinabi sa kanila ni Jesus

ang talinhagang ito.

4 “Kung ang sinuman sa inyo

ay may isandaang tupa
at mawalan ng isa,
ano ang gagawin niya?
Hindi ba’t iiwan niya ang siyamnapu’t siyam sa pastulan
at hahanapin ang nawawala
hanggang sa ito’y matagpuan?

5 Kapag nakita na niya ang tupa

ay masaya niya itong papasanin.
6 Pagdating sa bahay,

aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan
at mga kapitbahay
at sasabihin sa kanila,
‘Makipagsaya kayo sa akin
dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala!’

7 Sinasabi ko sa inyo,

magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit
dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan

kaysa siyamnapu’t siyam na matuwid
na di nangangailangang magsisi.”

8 “O kaya,

kung ang isang babae ay may sampung salaping pilak
atmawala ang isa,
ano ang gagawin niya?

Hindi ba’t magsisindi siya ng ilawan,
wawalisan ang buong bahay
at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi
hanggang sa ito’y kanyang makita?

9 Kapag nakita na niya ito,

aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan
at mga kapitbahay
at sasabihin sa kanila,
‘Makipagsaya kayo sa akin,
sapagkat nakita ko na ang nawawala kong salaping pilak!’

10 Sinasabi ko sa inyo,

gayundin ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil
sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan.”

11 Sinabi pa ni Jesus,

“May isang tao na may dalawang anak na lalaki.

12 Sinabi sa kanya ng bunso,

‘Ama, ibigay na po ninyo sa akin
ang mamanahin ko.’

At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian.

13 Pagkalipas ng ilang araw,

ipinagbili ng bunso
ang kanyang kaparte
at nagpunta siya sa malayong lupain.
Doo’y nilustay niya sa bisyo ang lahat niyang kayamanan.
14 Nang maubos na ito,
nagkaroon ng matinding taggutom
sa lupaing iyon,
kaya’t siya’y nagsimulang maghirap.
15 Namasukan siya sa isang tagaroon,

at siya’y pinagtrabaho nito sa isang babuyan.
16 Sa tindi ng kanyang gutom,
at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain,
halos kainin na niya
ang mga bungangkahoy
na kinakain ng mga baboy.
17 Noon ay natauhan siya at nasabi niya sa sarili,
‘Labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama,
samantalang ako’y namamatay dito sa gutom!
18 Babalik ako sa aking ama
at sasabihin ko sa kanya,
“Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo.
19 Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo;
ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila.”‘
20 At siya’y nagpasyang umuwi sa kanila.

“Malayo pa’y

natanaw na siya ng kanyang ama,
at dahil sa matinding awa
ay patakbo siyang sinalubong,
niyakap,
at hinalikan.

21 Sinabi ng anak,

‘Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo.
Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo.’

22 Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila,

‘Madali!
Kunin ninyo ang pinakamagandang damit
at bihisan ninyo siya.
Suotan ninyo siya ng singsing
at bigyan ninyo siya ng sandalyas.

23 Katayin ninyo ang pinatabang guya
at tayo’y magdiwang.
24 Sapagkat ang anak kong ito
ay namatay na,
ngunit siya ay nabuhay;
nawala,
ngunit muling natagpuan.’

At sila nga’y nagdiwang.”

25 “Nasa bukid noon ang anak na panganay.
Nang umuwi ito at malapit na sa bahay,
narinig nito ang tugtugan at sayawan.
26 Tinawag niya ang isang utusan at tinanong,

‘Bakit? Ano’ng mayroon sa atin?’

27 Sagot ng alila

‘Dumating po ang inyong kapatid!’

‘Ipinapatay po ng inyong ama
ang pinatabang guya
dahil ang inyong kapatid

ay nakabalik nang buhay
at walang sakit.’

28 Nagalit ang panganay

at ayaw niyang pumasok sa bahay.
Pinuntahan siya ng kanyang ama
at pinakiusapan.
29 Ngunit sumagot siya,

‘Pinaglilingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon
at kailanma’y hindi ko kayo sinuway.
Ngunit ni minsa’y hindi ninyo ako binigyan

ng kahit isang maliit na kambing
para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan.
30 Subalit nang dumating ang anak ninyong ito,
na lumustay ng inyong kayamanan
sa masasamang babae,
ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya!’

31 Sumagot ang ama,

‘Anak, lagi kitang kapiling
at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo.
32 Nararapat lang na tayo’y magsaya
at magdiwang,

sapagkat patay na ang kapatid mo,
ngunit nabuhay;
nawala, ngunit muling natagpuan.
‘”

Mga Katanungan tungkol sa Teksto

 1. Sinu-sino ang mga lumapit kay Jesus? Ano ang kanilang pakay? Meron pa bang ibang grupo nuon? Nagustuhan ba nila ang ginagawa ni Jesus? Ano ang kanilang inisip? Ano ang mga ginagawa ni Jesus na ayaw nila? Ano ang sinabi sa kanila ni Jesus?
 2. Ilang talinghaga ang napapaloob sa Lukas 15:1-32? Tungkol saan ang mga talinghagang ito?
 3. Tungkol saan ang talinghaga sa tt. 11-31: ito ba ay tungkol sa ama, sa anak na lumayo o sa anak na nanatili sa bahay ng ama? Ano ang pagkakatulad nito sa dalawang talinghagang nauna?
 4. Ano ang nangyari sa anak nang lumayo siya sa ama? (Banggiting isa-isa ayon sa pagkakasunod-sunod.) Ano ang nangyari’t naalala ng anak ang kanyang ama? Ano ang ipinasya ng anak na gawin upang makabalik sa ama?
 5. Ano ang ginagawa ng ama nang bumalik ang anak na lumayo? Ano ang kanyang reaksyon nang makita ang anak? Hinintay ba niyang lumapit at humingi ng tawad ang anak? Ano ang kanyang ginawa para sa anak?
 6. Nasaan ang anak na isa pa nang magumpisa na ang pagdiriwang para sa anak na bumalik? Siya ba ay sumama sa pagdiriwang? Ano ang reaksyon ng ama nang malaman niyang ang isa pa niyang anak ay nanatili sa labas at ayaw sumama sa pagdiriwang? Ano ang kanyang sinabi sa kanya? Ang sinabi ba ng ama ay maaaring sabihin sa mga Pariseong ayaw sa ginagawa ni Jesus? Ipaliwanag mo ang iyong sagot.

Leave a Reply