Balangkas ng Lukas 16:19-31

 • Ang kalagayan ng mayaman at ni Lazarong pulubi sa buhay (19-21)
 • Ang pagbaligtad ng kanilang kalagayan matapos mamatay (22-26)
  • Si Lazaro sa piling ni Abraham at ang mayaman sa gitna ng pagdurusa (22-23)
  • Ang paliwanag ni Abraham tungkol sa pagbaligtad ng kalagayan (24-26)
 • Ang mga Kasulatan at ang Namatay na Muling Nabuhay (27-31)
  • Ang hiling ni Lazaro upang maligtas ang mga kapatid (27-28)
  • Ang paliwanag ni Abraham: Ang hindi tumatalima kay Moyses at mga propeta ay hindi makikinit sa Namatay na Muling Nabuhay (29-31)


Ang talinghaga ay nahahati sa dalawang bahagi. Sa unang bahagi ay ipinapakita ang kalagayan ng dalawang bida ng salaysay. Sa bahaging ito ng talinghaga, maliwanag na kahit halos nakikita ng mayaman araw-araw ang pulubi ay hindi niya ito tinulungan.

Ang ikalawang bahagi ay ang kalagayan ng dalawa sa Ades, na kung saan ang pulubi’y napasa-piling ni Abraham, samantalang ang mayaman ay nalugmok sa lugar ng pagdurusa. Sa pamamagitan ni Abraham ay ipinaliwanag sa mayaman at sa mga nakikinig ng talinghaga, na ang nangyari sa dalawang ito ay sanhi ng pagbaligtad ng kanilang mga kalagayan. Sa ebanghelyo ni Lukas, ang “pagbaligtad ng kalagayan” ay isang tema na napapaloob sa awit ni Maria (1:46-56), at sa pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kahihinatnan ng mga mayaman at mahirap sa Lukas 6:20-26. Ipinaliwanag din ni Abraham kung bakit walang maitutulong ang mga nasa mabuting kalagayan sa Ades duon sa mga naghihirap.

Sa ikalawang bahagi ring ito ay napapaloob ang tema ng kahalagahan ni Moyses at ng mga Propeta,alalaunbaga’y ang mga Kasulatan. Ayon kay Abraham, ang sinumang hindi tatalima kay Moyses at mga propeta ay hindi rin maniniwala sa isang Namatay na Muling Nabuhay. Ang “Namatay at Muling Nabuhay” sa konteksto ng talinghaga ay si Lazaro na nais ipasugo ng mayaman sa kanyang mga kapatid upang ang mga ito’y magbago ng buhay. Nguni’t sa mas malawak na kontekstong binubuo ng ebanghelyo ni Lukas, ang “Namatay at Muling Nabuhay” ay si Jesus mismo. Sa pamamagitan ni Abraham ay sinasabi ni Jesus na ang pagbaligtad ng kalagayan ay binabanggit na sa Kasulatan kung kaya’t silang hindi nakikinig dito ay hindi rin makikinig kahit pa ang magsabi tungkol dito’y si Jesus.


19 “May isang mayamang

laging nagdaramit ng mamahalin
at saganang-sagana sa pagkain araw-araw.

20 May isa namang pulubing

nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan.
Siya’y nakahiga sa may pintuan ng mayaman 21
sa hangad na matapunan man lamang
ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman.

Nguni’t walang lumalapit sa kanya kundi mga aso
na dinidilaan ang kanyang mga sugat.

22 Namatay ang pulubi

at siya’y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham bilang isang parangal.

Namatay rin ang mayaman at inilibing.
23 Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay,
natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham.
24 Kaya’t sumigaw siya,

‘Amang Abraham, maawa po kayo sa akin.
Utusan po ninyo si Lazaro
na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri
at basain ang aking dila,
dahil ako’y naghihirap sa apoy na ito.’

25 Ngunit sumagot si Abraham,

‘Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa,
at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan.
Subalit ngayon ay maligaya siya rito
samantalang ikaw nama’y nagdurusa riyan.
26 Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin,
kaya’t ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan
at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito.’

27 “Ngunit sinabi ng mayaman,

‘Kung gayon po, Amang Abraham,
ipinapakiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro
sa bahay ng aking ama,
28 sa aking limang kapatid na lalaki.
Suguin po ninyo siya upang sila’y bigyang-babala
nang sa gayo’y hindi sila humantong
sa dakong ito ng pagdurusa.’

29 Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham,

‘Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta;
iyon ang kanilang sundin.’

30 Sumagot ang mayaman,

‘Hindi po sapat ang mga iyon.
Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay,
magsisisi sila’t
tatalikuran ang kanilang mga kasalanan.’

31 Sinabi naman sa kanya ni Abraham,

‘Kung ayaw nilang sundin
ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta,

hindi rin nila paniniwalaan
kahit ang isang patay na muling nabuhay.’

Mga Tanong tungkol sa Teksto

 1. Sa umpisa ng talinghaga ay may dalawang taong ipinakilala. Mayroong mayaman at mayroong pulubi. Ano ang madalas gawin ng mayaman?
 2. Ano ang pangalan ng pulubi? Ano ang pangalan ng mayaman?
 3. Saan lumalagi si Lazaro? Hindi ba siya nakikita ng mayaman?
 4. Si Lazaro ba ay binibigyan ng pagkain? Sino ang lumalapit kay Lazaro? Ano ang ginagawa ng mga ito sa kanya?
 5. Ano ang nangyari sa dalawang ito? Sa Bibliya, saan pumupunta ang mga namatay? Saan napapunta si Lazaro? Saan napapunta ang mayaman?
 6. Masarap ba sa pook na napuntahan ng mayaman?
 7. Sino ang natanawan ng mayaman habang nanduon siya sa kanyang lugar?
 8. Ano ang hiling ng mayaman? Pinagbigyan ba siya ni Abraham? Ano ang paliwanag ni Abraham at hindi niya matulungan ang mayaman?
 9. Sa sagot ba ni Abraham ay tumigil na sa paghingi ng tulong ang mayaman?
 10. Ano ang ikalawa niyang hiling kay Abraham? Sa hiling ba niya ay nais pa rin niyang isama si Lazaro? Pumayag ba si Abraham sa kanyang hiling?
 11. Ano ang tugon ni Abraham sa hiling ng mayaman?
 12. Bukod pa kay Lazaro, sino yaong “nabuhay mula sa mga patay”?
 13. Ano ang sinasabi ni Jesus sa pamamagitan ni Abraham: may kaugnayan ba ang hindi pakikinig kay Moyses at mga propeta sa pakikinig kay Jesus,”siyang nabuhay mula sa patay”?
 14. Ang taong makikinig kay Moyses at sa mga propeta, ay makikinig din ba kay Jesus?

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post

Tags: , , , , ,

Leave a Reply