Ang Balangkas ng Talinghaga

 • Ang layunin ng talinghaga (9)
 • Ang dalawang nanalangin (10)
 • Ang panalangin ng Pariseo (11-12)
 • Ang panalangin ng Publikano (13)
 • Ang panalanging tinanggap ng Diyos (14)


Pagkatapos ng talinghaga tungkol sa balo at ang hukom, isinunod ni Jesus ang talinghaga tungkol sa Pariseo at publikano. Sa loob ng konteksto na nagsisimula sa Lukas 17:22 tungkol sa Pagdating na Muli ng Anak ng Tao, ang layon ng mga talinghagang ito ay upang ipagdiinan ang kahalagahan ng panalangin sa buhay ng mananampalataya. Kailangang ang panalangin ay palagian at hindi pinanghihinawaan. At ito rin ay dapat na mapagkumbaba. Itong huli ang interes sa tt. 9-14.

Ang mga tauhan ng talinghaga ay pawang mga karikatura ng bida at kontra-bida. Ang “kontra-bida” ay ang mga Pariseo na tiwalang-tiwala sa kanilang pagkamatuwid. Alam nila ang Batas ni Moyses at kanilang sinusunod ang 613 na kautusan nito. Sa ebanghelyo ni Lukas sila yaong hindi tumanggap sa pagpapahayag ni Juan Bautista at kahit si Jesus ay hinahanapan nila ng kamaliang maaari nilang gamitin laban sa kanya. Samantala ang “maniningil ng buwis”, ang “publikano” ay ang “bida”. Sila’y binabanggit na kasama ng mga makasalanan sa Lukas 15:1 at inaakalang hindi sila makakasama sa paghahari ng Diyos. Nguni’t hindi para kay Jesus.

Sa talinghaga, ang panalangin ng mga nabanggit ang pinaghambing. Nguni’t ang panalangin ng publikano ang tinanggap ng Diyos, dahil sa pagpapakumbaba nito.


9 Sinabi rin niya ang talinhagang ito

para sa mga taong
mababa ang tingin sa iba
at nag-aakalang sila’y matuwid.

10 “May dalawang lalaking pumasok sa Templo

upang manalangin,
ang isa ay Pariseo
at ang isa ay maniningil ng buwis.

11 Tumayo ang Pariseo

at nanalangin nang ganito:
‘O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo
sapagkat hindi ako katulad ng iba
na mga magnanakaw,
mandaraya,
mangangalunya,
o kaya’y katulad ng maniningil ng buwis na ito.
12 Dalawang beses akong nag-aayuno
sa loob ng sanlinggo
at nagbibigay rin ako ng ikasampung bahagi
mula sa lahat ng aking kinikita.’

13 Samantala, ang maniningil ng buwis nama’y

nakatayo sa malayo
at di man lamang makatingin sa langit.
Dinadagukan niya ang kanyang dibdib
at sinasabi,
‘O Diyos, mahabag po kayo sa akin
na isang makasalanan!’

14 Sinasabi ko sa inyo,

ang lalaking ito’y umuwing
pinatawad sa kanyang mga kasalanan,

ngunit ang una ay hindi.
Sapagkat ang sinumang nagmamataas

ay ibababa

at ang nagpapakumbaba

ay itataas.”


Mga Tanong tungkol sa Teksto

 1. Para kanino ang talinghagang ating binasa?
 2. Batay sa iyong mga naaalala anong grupo ang masasabing “nagaakalang sila’y matuwid at mababa ang tingin sa iba?”
 3. Ano pa ang tawag sa mga “maniningil ng buwis”? Sila ba’y kasama doon sa mga nag-aakalang sila’y matuwid?
 4. Batay sa iyong naaalala, maganda ba ang pagtingin ng mga Judio noong panahon ni Jesus sa mga maniningil ng buwis?
 5. Sa talinghaga, ang Pariseo ba ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa Diyos?
 6. Ano ang ipinagpapasalamat niya sa Diyos?
 7. Masama ba siyang tao sa kanyang sariling pagtingin?
 8. Ano ang hindi maganda sa kanyang panalangin?
 9. Saan tumayo ang maniningil ng buwis?
 10. Paano siya nanalangin, nakatingala o nakayuko?
 11. Ano ang ginagawa niya habang nananalangin? Ginagawa mo rin ba ang ginagawa ng maniningil ng buwis?
 12. Ano ang laman ng kanyang panalangin, pasasalamat ba?
 13. Kaninong panalangin ang tinanggap ng Diyos?
 14. Batay sa iyong naaalala, kailan sinabi ni Jesus ito: "Ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas"?

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post

Tags: , , ,

Leave a Reply