Balangkas ng Roma 13:11-14

 • Panahon na upang gumising (11a)
  • malapit na ang pagliligtas sa atin (11b)

  • ang gabi’y lumilipas na, ang liwanag ay sumisikat na (12a)
  • Layuan na ang kasamaan, gumawa ng mabuti (12b)
   • Mamuhay sa liwanag (13)
   • Paghariin ang Panginoong JesuCristo sa inyong buhay (14)


Maiksing Paliwanag

imageI-klik ang larawan sa gawing kaliwa upang makita ng mas malaki.Ang talata ng Roma 13:11-14 ay matatagpuan sa maliit na kontekstong binubuo ng mga talata 8-14. Mula pa sa 12:1 ay iniisa-isa na ni Pablo ang mga praktikal na kahihinatnan ng hiwaga ng mapanligtas na pag-ibig ng Diyos kay Cristo Jesus (Roma 1-11). Ang balangkas ng Roma 12:1-15:13 ay maaaring ganito:

 • Bilang Iglesya ay iaalay ninyo ang inyong sarili bilang handog na kaaya-aya sa Diyos (12:1-8)
  • Mabuhay kayo sa pag-ibig at pag-asa (12:9-17a)
   • Sa mga taga-labas, mamuhay kayong marangal (12:17b-21)
   • Pasakop kayo sa mga pinuno ng pamahalaan (13:1-7)
   • Kung magkakautang man kayo, ito ay dapat ang “utang” ng pag-ibig (13:8-14)
  • Tanggapin ang mga mahihina sa pananampalataya (14:1-23)
  • Itaguyod ang kapakanan ng bawa’t isa (15:1-6)
 • Konklusyon: Nawa. sa pamumuhay ninyo bilang handog sa Diyos, mapapurihan Siya sa gitna ng mga Hentil. (15:1-13)

Mapapansin na ang talatang ating binabasa ay matatagpuan sa loob ng tema ng marangal na pakikipag-ugnayan sa mga hindi Kristiyano. Ang Kristiyano ay hindi dapat uutang kaninuman. Kung siya ma’y magkakaroon ng utang, ito dapat ay ang “utang” ng pag-ibig. Kahit ang mga hindi kasapi ng kapatiran ay kailangang ibigin dahil “ang pag-ibig ang kaganapan ng mga Kasulatan.” At lalo itong dapat gawin dahil nga ang “panahon ng pagliligtas” — ang pagdating na muli ng Panginoon — ay nalalapit na.

Ang kalagayan ng Kristiyano sa mga huling araw ay inihahalintulad ni San Pablo sa mga huling oras ng gabi, bago sumikat ang araw. Ang pagsasalarawang ito ay makikita rin sa Eph. 5:8-12 at 1 Thessalonika 5:5-8. Dahil malapit ng sumikat ang araw, kailangan ng mabuhay ayon sa liwanag. Ang mga kahiya-hiyang bagay ay ginagawa sa dilim (t. 13), kung kaya naman ang mabuhay sa liwanag ay katumbas ng pamumuhay ng marangal. May pagkakatulad din ito sa talata ng Juan 3:19-21

Ito ang hatol: ang Liwanag ay dumating sa mundo nguni’t mas inibig ng mga tao ang karimlan kesa liwanag sapagka’t ang kanilang mga gawa ay masama. Sapagka’t ang sinumang gumagawa ng kasamaan ay umiiwas sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag upang hindi mabisto ang kanyang ginagawa. Nguni’t ang sinumang lumalapit sa liwanag ay gumagawa ng katotohanan upang mas maging malinaw na ang kanyang mga gawain ay pagsasakatuparan ng kagustuhan ng Diyos.

Ang t. 14, sa literal na pagkakasalin ay ganito:

Isuot ninyo ang Panginoong JesuCristo
at hwag pagbibigyan ang “laman”
na matupad ang mga pagnanasa nito.

Ang “damit” sa Bibliya ay simbolo ng karangalan, kaya nga’t ito rin ay nagpapakita sa “luwalhati” ng isang tao. Sa rito ng binyag ito ang simbolo ng pagsusuot ng puting damit, ang pag-ako ng karangalang maging anak ng Diyos kay CristoJesus. Kaya nga’t kahit sa talatang ito ni San Pablo ay hinihikayat ang mga taga-Roma na mamuhay ayon sa karangalang tinanggap nila sa binyag.

Ang mga talatang 13-14 ng siping ito mula sa Sulat sa mga taga-Roma ang nagbunsod kay San Agustin na iwaksi ang buhay ng makasalanan at tanggapin ang sakramento ng binyag. Noong gabing magpasiya siyang magpa-binyag na (isang bagay na ipinagpaliban ng kanyang ina nuong siya’y bata pa bagaman natanggap na niya ang asin ng mga nakalaan sa binyag) — kuwento niya — nakarinig siya ng mga tinig na nagsasabing “Tolle lege, tolle lege” (Kunin mo at basahin). Sa kanyang pag-unawa’y sinasabihan siya ng mga tinig na iyon na damputin ang Kasulatan at magbasa. Noong oras na iyon ay nasa kanyang tabi ang isang kopya ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kanya nga itong dinampot, binasa, at magmula noo’y nabago ang kanyang buhay.

Basahin din ang mga sumusunod na talata:

 • Ephesians 5:8-12.13-14 (Phil. 2:15)
 • 1 Thessalonians 5:5-8

11 Gawin ninyo ito,
               dahil alam ninyong 
                        panahon na
                               upang gumising kayo. 
                 Ang pagliligtas sa atin
                     ay higit nang malapit ngayon
                     kaysa noong
                               tayo’y unang sumampalataya
                                         sa Panginoon.
                12 Namamaalam na ang gabi
                at malapit nang lumiwanag.
                Layuan na natin
                            ang lahat ng masasamang gawain
                           at italaga natin ang sarili
                                         sa paggawa ng mabuti.
                13 Mamuhay tayo sa liwanag
                 at huwag gugulin ang panahon
                            sa magulong pagsasaya
                            at paglalasing,
                            kalaswaan
                           at kahalayan,
                           sa alitan
                           at inggitan.
                 14 Ang Panginoong Jesu-Cristo
                             ang paghariin ninyo
                                            sa inyong buhay
                  at huwag ninyong sundin
                             ang mga hilig ng laman.


Mga Tanong Tungkol sa Teksto

 1. Ano ang ipinagagawa ni Pablo sa umpisa ng talatang ating binasa?
 2. Ano ang panahong tinutukoy ni Pablo?
 3. Ayon kay Pablo, malapit na bang dumating ang panahon na ito?
 4. Ano ang dapat gawin ng Kristiyano sa mga panahon ng nalalapit na pagdating ng Panginoon?
 5. Ano ang mga masasamang gawain na inilista ni san Pablo sa t. 13? Mayroon ka pa bang maaaring idagdag?
 6. Paano pinaghahari ang Panginoong JesuCristo sa ating buhay? Gumawa ng lista ng mga gawaing nagmumula sa isang taong pinaghaharian ni Cristo.
 7. Mayroon pa bang mga talatang katulad ng Roma 13:11-14 sa mga sulat ni San Pablo?

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post

Tags: , , ,

Leave a Reply