Balangkas ng Efeso 2:11-22

 • Alalahanin ang dating kalagayan (11).
 • Noon
  • hiwalay kayo kay Cristo (12a)
  • nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos (12b)
 • Ngayong napag-isa na kayo kay Cristo
  • kayong dati’y malayo ay nailapit na sa kapayapaan ni Cristo (13)
   • Pinag-isa niya ang mga Judio at mga Hentil (14)
   • Pinawalang-bisa niya ang mga utos na naghihiwalay (15)
   • Ginawa niya ito sa pamamagitan ng Krus (16)
  • Naparito si Cristo upang ipangaral ang kapayapaan (17-18)
   • kaya’t kayo’y bahagi na ng sambahayan ng Diyos (19)
   • Tulad ng isang gusali (20a)
    • itinayo sa pundasyon ng mga apostol at propeta (20b)
    • na ang batong panulukan ay si Cristo Jesus (20c)
    • na nagiging isang banal na Templo, tahanan ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo (21-22)


Maiksing Paliwanag

Sa Efeso 2:11-22 ay ipinapaliwanag ni Pablo ang kalagayan ng mga taga-Efeso ngayong napag-isa na sila kay Cristo sa pamamagitan ng binyag. Dahil sa kamatayan ni Cristo sa krus ang mga Hentil at Judio na dating pinaghiwalay sa Kautusan ni Moyses ay pinag-isa na ngayon. “Ang ating kapayapaan ay si Cristo”, wika ni Pablo. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, sila’y inilapit na sa Diyos (13). Sa pamamagitan ng kanyang laman pinawi niya “ang pader ng alitan” (14b) at lumikha, mula sa dalawa, “ng isang bagong tao” (15b). Pinagbuklod niya at pinagkasundo sa iisang katawan ang mga Hentil at Judio (16) at pinaglapit sila sa Diyos sa pamamagitan ng “iisang Espiritu” (18). “Dugo”, “laman”, “katawan”, “Espiritu” — hindi ba’t ang mga salitang ito’y nagpapaalala sa atin ng Eukaristiya, lalo na ang mga salita ng konsagrasyon?

Ang mga tt. 13 – 18 ay isang pagninilay na nakabatay sa Isaias 57:19b at Zach. 9:10b. Ang konteksto ng Isa. 57:19b ay ang propesiya tungkol sa paglapit ng Diyos upang iligtas ang mga umaasa sa kanya at bigyan sila ng ginhawa (57:15b.18). Ito ang kanyang pangako:

Ako, ang Manlilikha ang nagbigay sa kanila ng buhay
“Kapayapaan, kapayapaan,” wika ng Panginoon,
“sa mga malayo at malalapit;
at sila’y pagagalingin ko”.

Ang sitas mula sa Zacharias ay mula sa isang konteksto na ang nilalaman ay ginamit ng mga ebanghelista para sa maringal na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem: “Tingnan mo ang iyong hari ay pupunta sa iyo/makatarungan siyang Manliligtas/Mapagkumbaba siyang nakasakay sa isang asno/Sa isang batang kabayo, anak ng isang asno” (9:9).

Ang haring darating ang magbabawal ng giyera (10a) at kanyang ipapahayag ang kapayapaan sa mga bansa. Sa paglaganap ng kanyang kaharian, ay lalaganap din ang kapayapaan, at malawak ang masasakupan (10b). At dahil sa dugo ng tipan, Diyos mismo ang magpapalaya ng mga nakakulong (11), at “Sa araw na ito” — ang Ngayon ng kaligtasan — ay tatanggap ng gantimpala ang Zion (cf. 9:9).

Ang mga Kristiyanong Judio at Hentil ay inihalintulad ni Pablo sa isang gusaling binubuo, na ang pundasyon ay ang mga apostol at mga propeta at ang panulukang bago naman ay si Cristo. Ang larawan ng panulukang bato ay nagmula sa Salmo 118, salmong inaawit ng Iglesya tuwing kapistahan ng Muling Pagkabuhay.

Ang batong itinakwil ng mga manggagawa
ay naging panulukang bato
Ito ay gawa ng Panginoon
napaganda nito sa aming mga mata
Ito ang araw ng nilikha ng Panginoon
Magdiwang tayo at matuwa dahil dito. (Salmo 118:22-24)

Ang gusaling ito ay ang bagong Templo ng Diyos, tahanan ng Diyos sa lupa (Tingnan din ang 1 Ped. 2:4-5).


11 Kaya’t alalahanin ninyo
                ang dati ninyong kalagayan.
                Kayo’y ipinanganak
                                na mga Hentil,
                                at "di-tuli"
                                    ang tawag sa inyo
ng mga Judio.
Ang mga Judio naman
                   ay tinatawag
                               na mga "tuli"
                                     dahil sa ginagawa nila
                                                   sa kanilang katawan.
12 Noong panahong iyon,
                  hiwalay kayo
                             kay Cristo,
                  hindi kabilang
                             sa bayang Israel,
                  at hindi saklaw ng tipan
                             na nababatay
                                       sa mga pangako ng Diyos.
Noo’y nabubuhay kayo
                         sa mundo
           na walang pag-asa
           at walang Diyos.
13 Ngunit ngayon,
                dahil sa inyong pakikipag-isa
                                         kay Cristo Jesus,
kayo na dati’y
               malayo sa Diyos
               ay inilapit 
                       sa pamamagitan ng dugo
                                        ni Cristo.
14 Sapagkat
            si Cristo mismo
                      ang ating kapayapaan
           dahil ang dalawa
                     ay kanyang ginawang
                                                      isa.
Sa pamamagitan
            ng kanyang laman,
pinawi niya
           ang alitang parang pader
                     na naghihiwalay sa atin.
15 Pinawalang-bisa niya 
            ang Kautusang
                      pawang mga utos
                     at alituntunin
            upang ang dalawa
                     ay malikha sa kanya
                              na iisang katawan taong bago 
            at sa ganito’y
                              maghari ang kapayapaan.
16 Sa pamamagitan
            ng kanyang kamatayan sa krus,
                             winakasan niya ang kanilang alitan,
                             pinagkasundo sila sa Diyos
                             at pinagbuklod sa iisang katawan.
17 Naparito nga si Cristo
            at ipinangaral niya sa lahat
                            ang Magandang Balita ng kapayapaan,
                                             sa inyong mga Hentil,
                                             at sa inyong mga Judio.
18 Dahil kay Cristo,
                tayo’y kapwa nakakalapit
                               sa presensya ng Ama
              sa pamamagitan
                              ng iisang Espiritu.

19 Samakatuwid,
              hindi na kayo dayuhan
              o taga-ibang bansa,
             kundi kababayan na
                                ng mga hinirang ng Diyos
                               at kabilang
                                                 sa kanyang sambahayan.
20 Tulad ng isang gusali,
                       kayo’y itinayo
                                    sa pundasyong binubuo
                                                 ng mga apostol
                                                 at mga propeta,
                                   na ang batong panulukan
                                                                ay si Cristo Jesus.
21 Sa pamamagitan niya,
                      ang bawat bahagi ng gusali
                                                  ay nagkakaugnay-ugnay
                                                  at nagiging isang
banal na templo ng Panginoon.
22 Dahil din
                sa inyong pakikipag-isa sa kanya,
kayo man
                ay kasama nilang
                                  naging bahagi ng tahanan ng Diyos
                                                 sa pamamagitan ng Espiritu.


Mga Tanong tungkol sa Teksto

 1. Ang mga taga-Efeso ba ay mga Judeo o mga Hentil?
 2. Dati na bang nagkakaisa ang mga Judeo at Hentil? Ano ang naghihiwalay sa kanila?
 3. Ano ba ang kahulugan ng pagiging “tuli” ng mga Judeo?
 4. Paanong napag-isa ang mga taga-Efeso kay Cristo?1
 5. Bago sila napag-isa kay Cristo, maganda ba ang kalagayan ng mga taga-Efeso?
 6. Paano pinawi ni Cristo ang alitan ng mga Judio at mga Hentil?
 7. Anong kautusan ang pinawi ni Jesus? 2
 8. Ano ang “iisang taong bago” na tinutukoy ni Pablo? 3
 9. Ano ang ipinangaral ni Cristo ng siya’y dumating? 4
 10. Sa anong uri ng gusali inihalintulad ni Pablo ang mga Kristiyanong Judio at Hentil?
 11. Ano ang pundasyon nito?
 12. Ano naman ang panulukang bato nito?
 13. Paano pinagdikit-dikit ang mga batong bumubuo ng gusali?5
 14. Ano ba ang isang Templo?6
 15. Kung ang mga Kristiyano ang bumubuo ng Templo ng Diyos, ano ang kahulugan nito para sa kalikasan at misyon ng Iglesya?
 16. Kung ang mga Kristiyano ang bumubuo ng isang Sambayanan ng mga pinagkasundo sa isa’t isa at sa Diyos, ano ang kahulugan nito para sa kalikasan at misyon ng Iglesya?

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post

 1. Sa pamamagitan ng binyag. []
 2. Mga kautusang nagpapahiwalay sa mga Judio at mga Hentil, tulad ng kautusan sa pagtutuli. []
 3. Ang Cristong buo, ulo at katawan, cf. 1:22-23 []
 4. Ang kapayapaan. Tingnan ang mga sumusunod na talata:
  Zech. 9:10b Ipapahayag niya ang kapayapaan sa mga bansa;
  Ang kanyang nasasakupan ay lalaganap mula dagat hanggang dagat
  at mula sa Ilog Eufrates hanggang sa dulo ng daigdig.
  Is. 57:9b “Kapayapaan, kapayapaan sa mga malalapit at malayo,” sabi ng Panginoon, “at sila’y aking pagagalingin.”
  Pansinin ang sitas mula sa Zech 9:10b pagka’t ito’y tungkol sa paghahari ng Diyos. Sa mga ebanghelyo, ang pahayag ni Jesus ay ang paghahari/kaharian ng Diyos. Ang sitas mula kay Zecharias ay sa paglaganap ng kapayapaan dahil sa paghahari ng Diyos, ang Pax regno Dei []
 5. Si Cristo. []
 6. Ang tahanan ng Diyos. Sa loob ng Templo ay nararanasan ng tao ang Presensya ng Diyos. []

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply