Ang Balangkas ng 2 Timoteo 4:6-18

 • Mawawala na si Pablo
  • papalapit na ang kanyang pagpanaw
  • nagawa na niya ang dapat niyang gawin
  • makakamtan na niya ang gantimpala
 • Mga bilin kay Timoteo
  • Sikapin mong pumunta rito
   • Si Lucas na lamang ang kasama ko
  • Dalhin mo si Marcos
  • …pati na ang damit na naiwan ko
  • …at mga aklat, lalong-lalo na iyong mga gawa sa balat
  • Mag-ingat kay Alejandrong panday
 • Ang nangyari sa aking unang pagharap sa hukuman
  • nag-iisa lamang ako
  • ngunit ang Panginoon ay nanduon upang iligtas ako
 • Purihin ang Panginoon!


Maiksing Paliwanag

Ang 2 Timoteo 4:6-18 ay maaaring hatiin sa apat na bahagi: ang tt. 6-8 na kung saan isinasalarawan ni Pablo ang unti-unti niyang pagpanaw mula sa eksena ng mga panahon ng ganap na paninilbihan ni Timoteo (tingnan ang larawan ng konteksto nito mula sa pahinang ito); ang mga bilin kay Timoteo (tt. 9-15); ang salaysay ni Pablo tungkol sa kanyang unang pagharap sa hukuman (tt. 16-17); ang pagtatapos ni Pablo (18)

2 Tim. 4:6-7

Ang konteksto ng 2 Tim. 4:6-7

Mapapansin sa ating Daloy ng Parirala na iba ang kulay ng mga tt.9-15. Ito’y dahil sa pagbasang liturhiko para sa ika-30 Linggo ng Taon K, ang mga talatang ito’y nilaktawan. Ang mga talatang ito’y binabasa sa tuwing ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Lukas.

Nabanggit na natin na isa mga dahilan kung bakit kailangang maging handa si Timoteo sa kanyang tungkulin bilang obispo ay dahil sa pagsama ng panahon ng mga huling araw at ang pagkawala ni Pablo sa eksenang ito. Noon pa mang sinusulat niya ang liham na ito ay nararamdaman na niya ang unti-unti niyang pagpanaw, parang baterya ng “cellphone” na unti-unting nawawalan ng lakas, o — sa mga salita mismo ni San Pablo — parang bote ng alak na nauubos ang laman sa pagkakabuhos sa gawaing relihiyoso(sa Inggles “libation”). Nguni’t si Pablo ay hindi nanghihinayang sapagka’t nalalaman niyang sa paglapit ng kanyang kamatayan ay napapalapit na rin ang kanyang minimithing gantimpala, na ang Panginoon mismo ang magbibigay sa kanya (Ihambing sa Apok. 2:10; 3:11). Mapapansing ang pagtatapos ni San Pablo (t.18) ay inulit niya ang mga salitang ito.

Lima ang bilin ni Pablo kay Timoteo, dala na rin ng kanyang kalungkutan at pangangailangang pisikal at maipagpatuloy hanggang sa huli ang kanyang gawain. Si Lukas na lamang ang natitira sa kanyang tabi dahil ang iba’y nasa gawain (Cresente, Tito, at Tiquico) o kaya’y umalis dahil sa pagkahumaling sa mundo (Demas). Kaya’t ibinilin din ni Pablo na dalhin si Marcos. Sa mga talatang ito ay mapapansin ang pangalan ng dalawang ebanghelista (Marcos at Lukas), at isa pang obispo (Tito). Ang damit na tinutukoy ni Pablo sa t. 13 ay iyong damit na panlamig; hiningi rin niyang dalhin ni Timoteo ang kanyang mga aklat “lalung-lalo na iyong mga gawa sa balat”. Ang salitang ginamit para sa “mga aklat” ay biblia biblia. Hindi nasisiguro kung ang mga aklat na ito’y ang mga Kasulatan dahil para sa mga ito, ang tawag ni Pablo ay grafh graphe “kasulatan” (cf. 2 Tim. 3:16). Sa huli, bilin din ni Pablo na mag-ingat si Timoteo kay Alejandrong panday, dahil ito’y tutol sa kanilang ebanghelyo.

Hindi natin alam kung kailan at saan ginanap ang “unang” pagharap ni Pablo sa hukuman. Nag-iisa lamang siya noon nguni’t naramdaman naman ang Presensya ng Panginoon na nagligtas sa kanya sa “bibig ng leon”. Ang ekspresyon ay marahil na nagmula sa salaysay ng pagkakaligtas kay Daniel sa mga leon (Daniel 6). Sa 1 Ped. 5:8, ang leon ay simbolo ng demonyo. Dahil sa Presensya ng Panginoon, ang pagharap ni Pablo sa hukuman ay naging okasyon upang maipahayag niya ang ebanghelyo at maligtas sa kamatayan.


6 Sapagkat dumating na
              ang panahon
                          ng pagpanaw ko
                                     sa buhay na ito.
              Ako’y mistulang isang handog
                           na ibinubuhos
                                     sa dambana.
7 Pinagbuti ko
              ang aking pakikipaglaban, 
              natapos ko na
                           ang dapat kong takbuhin,
             at nanatili akong tapat
                                   sa pananampalataya.
8 Makakamtan ko na
             ang koronang nakalaan
                                  sa mga matuwid.
Sa Araw na iyon,
            ang Panginoon 
            ang makatarungang Hukom, 
            ang siyang magpuputong sa akin
                                   ng korona; 
hindi lamang sa akin,
kundi sa lahat ng nananabik
                         sa kanyang pagbabalik.

9 Sikapin mong
                makapunta dito
                       sa lalong madaling panahon.
10 Iniwan na ako
                ni Demas
                      dahil sa pagkahumaling niya
                                       sa sanlibutan;
   pumunta siya
               sa Tesalonica.
Si Cresente naman ay nagpunta
               sa Galacia,
at si Tito
               sa Dalmacia.
11 Si Lucas na lamang
               ang kasama ko rito.
Hanapin mo
               si Marcos
                       at isama mo rito,
              sapagkat malaki
                    ang maitutulong niya
                                    sa aking mga gawain.
12 Pinapunta ko
             sa Efeso
                        si Tiquico.
13 Pagpunta mo rito,
dalhin mo ang aking damit
           na iniwan ko
                            sa Troas
                            sa bahay ni Carpo.
Dalhin mo rin
         ang mga aklat ko,
                        lalo na iyong
                                 mga gawa sa balat.

14 Napakasama
        ng ginawa sa akin
                     ni Alejandrong panday.
Ang Panginoon
         ang magpaparusa sa kanya
                     ayon sa kanyang ginawa.
15 Mag-ingat ka sa kanya,
        sapagkat tutol na tutol siya
                     sa ipinapangaral natin.

16 Sa unang pagharap ko
                      sa hukuman
                                ay walang sumama sa akin; 
    pinabayaan nila akong mag-isa.
Patawarin nawa sila ng Diyos.
17 Ngunit sinamahan ako
              ng Panginoon
              at binigyan ng lakas
                           upang makapangaral nang lubusan
                                            sa lahat ng Hentil,
              at ako’y naligtas sa tiyak na kamatayan.
18 Ang Panginoon
             ang magliligtas sa akin
                             sa lahat ng kasamaan
            at siya rin ang maghahatid sa akin
                                                 nang ligtas 
                              sa kanyang kaharian sa langit.

Purihin nawa siya magpakailanman! Amen.


Mga Tanong tungkol sa Teksto

 1. Kanino ang “tinig” sa mga talatang ito? Sino ang kanyang taga-basa?
 2. Makakasama pa ba ni Timoteo si Pablo sa mga panahon ng patuloy na pagsama ng mga tao?
 3. Ano na ang pakiramdam ni Pablo noong ginagawa niya ang liham? Malakas pa ba siya? Paano niya isinasalarawan ang kanyang unti-unting panghihina? Sa pag-unawa ba ng mga Judeo, ang kamatayan ay tulad ng pagpatay ng bumbilya?
 4. Nanghihinayang ba si Pablo? Ano ang kanyang inaasahang makamtan pagkatapos ng kanyang buhay dito? Saan pa matatagpuan sa mga Kasulatan ang ekspresyong “putong na korona” o katulad nito? Sino ang magbibigay nito? Kanino ibibigay ito?
 5. Lima ang bilin ni Pablo kay Timoteo, anu-ano ito?
 6. Nalulungkot ba si Pablo sa kanyang kinalalagyan?
 7. Balak pa rin ba ni Pablo na ipagpatuloy ang kanyang gawain?
 8. Maginaw na ba noong sinusulat ni Pablo ang liham?
 9. Sa pakiwari ba ni Pablo ay tatagal pa siya sa lugar na iyon?1
 10. Sa mga pangalang binabanggit ni Pablo sa tt. 9-15, sino-sino ang mga natatandaan mo?
 11. Sa una niyang pagharap sa hukuman, may nagtanggol ba kay Pablo?
 12. Masama ba ang loob ni Pablo sa mga nag-iwan sa kanya sa hukuman?
 13. Pinabayaan ba ng Panginoon si Pablo sa kanyang pag-iisa?
 14. May naaalala ka bang talata sa mga Ebanghelyo kung saan ipinangako ng Panginoon na hindi niya pababayaan ang kanyang mga saksi? 2

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post

 1. Oo. kaya nga’t hinihingi niya ang kanyang aklatan. []
 2. Sa Lukas 21:14-15. Tingnan ang pahinang ito. []

Tags: , , , , ,

1 Comment on Siya ang Maghahatid sa Kanyang Kaharian (2 Timoteo 4:6-18)

 1. [...] Tagala: Siya ang Maghahatid sa Kanyang Kaharian (2 Timoteo [...]

Leave a Reply