Balangkas ng Mateo 18:1-14

 • Ang tanong ng mga alagad: Sino ang pinakadakila?(1)
 • Ang tugon ni Jesus: ang nagpapakumbabang tulad ng batang ito (2-4)
 • Ang pagtanggap kay Jesus (5)
  • Ang maging dahilan ng katitisuran (6-7)
  • Maging marahas sa sarili (8-9)
  • Huwag hamakin ang mga maliliit (10)
  • Hindi gusto ng Ama na mapahamak ang isa sa mga maliliit na ito (12-14)

Ang Teksto

1 Nang mga sandaling iyon,
   lumapit
                kay Jesus
ang mga alagad
at nagtanong,
                      "Sino po
                                   ang pinakadakila
                                   sa kaharian ng langit?"
2 Tumawag si Jesus
                             ng isang bata,
pinatayo
                 sa harap nila
3 at sinabi,
                   "Tandaan ninyo:
                    kapag hindi kayo
nagbago

                                    at
naging katulad

                                                             ng mga bata,
                     hinding-hindi kayo makakapasok
                                   sa kaharian ng langit.
                  4 Ang sinumang
                                     nagpapakababa
                   na gaya ng batang ito
                                   ay siyang pinakadakila
                                   sa kaharian ng langit.
                  5 Ang sinumang tumatanggap
                                   sa isang batang katulad nito
                                                      alang-alang sa akin,
                                  ako ang kanyang tinatanggap."

10 "Pakaingatan ninyong
                  huwag hamakin
                  ang isa sa maliliit na ito.
                 Sinasabi ko sa inyo,
                                ang kanilang mga anghel
                                ay laging nasa harap
                                                              ng aking Ama
                                                                           na nasa langit


Maiksing Paliwanag

Ang Mateo 18:1-5.10 na binabasa sa Kapistahan ng Sto. Niño, ay matatagpuan sa kontekstong binubuo ng mga talata 1-14. Sa 18:15 ay magsisimula ang isang panibagong tema: ang tungkol sa pagpapatawad. Bagama’t ito’y katuloy pa rin ng pag-uusap ni Jesus at ng mga alagad, ang mga salitang-susi na “bata” at “maliliit” ay hindi na ginagamit dito.

Sa liturhiya ng Kapistahan ng Sto. Niño, nilaktawan ang 18:6-9.12-14 sapagka’t ang interes sa pagpili ng ebanghelyo ay ang pagkabatang espiritwal (“spiritual childhood”) dala ng impluwensya ni Sta. Teresita ng Lisieux1 at ng kanyang “Daan ng mga Maliliit” (“The Little Way”) kung saan ang diin ay ang pagtitiwala ng isang anak sa Amang nasa langit.

Sa loob ng kontekstong naturan, sa talata 10 ay ipinagpapatuloy ang tema ng pagtanggap kay Jesus. Ang talata 11 ay tinanggal na sa mga makabagong salin ng Mateo sapagka’t ito’y dulot ng harmonisasyon: kinopya dito ng isang eskriba ang katagang “Sapagka’t dumating ang Anak ng tao upang iligtas ang napapahamak” mula sa Lukas 19:10.2

Sa salaysay ni Mateo, tahasang itinanong ng mga alagad kung sino “ang pinakadakila sa kaharian ng langit.” Kung matatandaan, nabanggit na ni Jesus na ang “pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila pa kay Juan Bautista” (Mat. 11:11)3.

Ang tugon ni Jesus sa mga alagad ay hindi naiiba sa kanyang turo tungkol sa mga bata sa Mat. 19:13-15: para sa mga bata ang kaharian ng langit, kung kaya’t kailangang magbagong-buhay at maging tulad ng mga bata upang makapasok dito (18:3). Ang katangian ng mga bata na ipinagdiinan ni Jesus ay ang kanilang pagpapakumbaba.

Ang “kababaang-loob” ng mga bata sa Palestina nuong siglo ay dala ng pagtingin sa kanila ng kagalang-galang na lipunan. Ang bata, kung tutuusin ay walang pananagutan at wala pang sariling pangalan4. Sa makatuwid ay wala pa silang pansariling kadakilaan na sinusukat sa kanilang lugar sa lipunan, kariwasaan, at isinusuot na damit. Ito rin ang nais ni Jesus para sa kanyang alagad: na sila’y makilala lamang dahil sa kanilang kaugnayan sa Ama sa langit at hindi ayon sa pangalang ibinibigay ng kagalang-galang na lipunan.

Ang mga “bata” ang mga “maliliit” na itinuturing ni Jesus. “Maliliit” din ang itinatawag ni Jesus sa mga gutom, uhaw, walang maisuot, sa mga hamak (Mateo 25:31-46). Mapapansing ang mga grupo ding ito ang kanyang mga tinatawag na “mapalad” (Mateo 5:1-12).

Batay sa talinghaga ng Huling Paghuhukom (Mateo 25:31-46) ay mauunawaan natin ang sinasabi ni Jesus sa talata 5: “Ang sinumang tumatanggap sa isang batang katulad nito alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap.” Sa liwanag ng talatang ito ay mauunawaan din ang isa pang sinabi ni Jesus sa Mateo 10:40-42

40 “Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. 41 Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito’y propeta ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta; at ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa ito’y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. 42 Tandaan ninyo: sinumang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil sa siya’y alagad ko, siya’y tiyak na tatanggap ng gantimpala.”

Ang pagtanggap sa mga maliliit ni Jesus ay ipinapakita sa pag-iingat na hindi sila mabigyan ng katitisuran. Kung kaya naman mas maigi pang maging marahas sa sarili kesa maging dahilan ng pagkakatisod ng mga maliliit (18:8-9). Wika nga ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto:

32 Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman, ng mga Judio, ng mga Hentil, o ng mga kaanib sa iglesya ng Diyos, 33 sa halip, tularan ninyo ang ginagawa ko. Sinisikap kong mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko inuuna ang sarili kong kapakanan kundi ang kapakanan ng marami, upang maligtas sila. (1 Kor. 10:32-33)

Ang mga maliliit ay dapat na pinapakitaan ng pagpapahalaga, sapagka’t hindi gusto ng Amang maka-langit na mapahamak ang isa sa mga ito. Sa talata 10 ay binanggit ni Jesus bilang babala na ang “mga anghel (ng mga maliliit) ay palaging nasa harapan ng Ama”. Ang talatang ito ay binabasa sa Kapistahan ng mga Anghel dela Guardia upang ipagdiinan ang pagpapahalaga ng Diyos sa bawa’t isa sa atin. Ang mga anghel ang nagdadala ng mga panalangin ng mga maliliit sa Ama sa Langit. At dahil nga ang Diyos ay laging nakikinig sa panalangin ng mga hamak at mga walang ibang inaasahan kungdi Siya, lalo pang dapat na hindi bigyan ng hinanakit o pakikitaan ng pagwawalang-bahala ang mga maliliit.


Mga Tanong Tungkol sa Teksto

 1. Nasaan si Jesus at ang mga alagad sa salaysay na ito?5
 2. Anong mahalagang pahayag ang sinabi ni Jesus sa mga alagad nang sila’y makabalik na sa Galilea bago makarating sa Capernaum?6
 3. Sa salaysay na nabasa, ano ang katanungan ng mga alagad?
 4. Paano nakikilala ang "kadakilaan" sa mga Judio?7 Ano ang pagtingin ng lahat sa mga bata noong panahon ni Jesus? Sila ba’y larawan ng kadakilaan?
 5. Ayon kay Jesus, paano makakapasok sa kaharian ng langit?8
 6. Ano ba ang katangian ng mga bata na kinaluluguran ni Jesus?9
 7. Ang pagtitiwala ba sa Ama sa langit itinuro ni Jesus? Saan?10.
 8. Sa isip ni Jesus, ano ang ibig sabihin ng pagiging dakila?11
 9. May mga naaalala ka bang mga talata ng bagong tipan kung saan ipinagdidiinan ang kababaang-loob? Ano ano ang mga ito?
 10. Sa paggamit ni Jesus ng talatang "ang mga maliliit na ito", ang tinutukoy ba niya ay mga bata lamang?12

Print This Post Print This Post  Email This Post Email This Post

 1. Siya ay kilala rin sa pangalang tinanggap niya nuong siya’y putungan ng belo, “Teresita ng Banal na Sanggol”. []
 2. Bagama’t matatagpuan pa rin ito sa salin ni Abriol at ng Ang Biblia ng Sambayanang Kristiyano. Dito sa huli, ang mga katagang nabanggit ay nakalagay sa loob ng panaklong. []
 3. Si Juan Bautista ay katulad ni Moyses na bagama’t siya ang nagdala sa mga Israelita sa pintuan ng lupang ipinangako ay hindi naman nakapasok doon. Si Juan Bautista ang nagbukas ng daan sa kaharian ng langit, nguni’t ang mga alagad niya, hindi siya, ang nakapasok doon. []
 4. sila’y kilala sa katawagang “ben [anak ni] at pangalang-ng-ama” []
 5. Sa Capernaum, siguro sa bahay ni Pedro, Mat. 17:24)
 6. Anong malaking kaganapan ang katatapos pa lang mangyari? ((Ang pagbabagong-anyo ni Jesus sa bundok, cf. Mat 17:1ff []
 7. Ang pahayag tungkol sa kamatayan ni Jesus, cf. Mat. 17: 22-23 []
 8. Sa pananamit at sa pagkain. Ang kariwasaan ay isa sa mga panukat ng kadakilaan sa Palestina nang unang siglo. []
 9. Ang magbagong-buhay at maging tulad ng isang bata. []
 10. Ang kanilang pagtitiwala sa kani-kanilang mga ama. []
 11. Sa kanyang Sermon sa Bundok, cf. Mat. 5-7 []
 12. Ang pagpapakababang-loob. []
 13. Hindi. "Maliliit" din ang tawag niya sa mga gutom, nauuhaw, walang damit, cf. Mat. 25. []

Tags: , , ,

Leave a Reply