Ang Balangkas ng Mateo 5:13-16

 • Kayo ang asin ng sangkatauhan (13)
  • Mapapaalat pa ba ang asin na hindi na maalat?
 • Kayo ang ilaw ng sanlibutan (14-16)
  • Ang lungsod sa ibabaw ng burol (14)
  • Ang liwanag na hindi itinatago (15)
  • Ipakita ang inyong liwanag (16)


Ang Teksto

13 "Kayo
             ang asin
                         ng sangkatauhan.
Ngunit kung ang asin
             ay mawalan na ng alat,
             paano pa ito mapapaalat muli?
Hindi ba wala na itong kabuluhan
                   kundi ang itapon
                   at tapakan ng mga tao?

14 "Kayo
              ang ilaw
                         ng sanlibutan.
Ang isang lunsod 
               na nakatayo sa ibabaw ng burol
               ay hindi maitatago.
15 Wala din namang taong
              nagsisindi ng ilaw
              at pagkatapos ay inilalagay iyon
                               sa ilalim ng malaking takalan.
Sa halip,
                              inilalagay iyon sa talagang patungan
                                                   upang matanglawan
                                                    ang lahat ng nasa bahay.
16 Gayundin naman,
             dapat ninyong paliwanagin
                                ang inyong ilaw sa harap ng mga tao
                                upang makita nila
                                                   ang inyong mabubuting gawa
                                                   at papurihan ang inyong Ama na nasa langit."

Maiksing Paliwanag

Pagkatapos sabihin ni Jesus na mapapalad ang mga nakikinig at gumagawa ng kanyang mga turo dahil sila’y nakakaranas ng paghihirap dahil sa Kanya, sinundan niya ito ng dalawang pagsasalarawan. "Kayo", sabi ni Jesus, "ang asin ng sangkatauhan … ang ilaw ng sanlibutan."

Sa Bibliya, ang asin ay may iba’t-ibang gamit: ito’y hindi lamang ginagamit sa pagluluto, kungdi ito rin ay ginagamit sa pagkakaibigan (Ezra 4:14) at ibinubudbod sa mga alay (Lev. 2:13; Ezek. 43:24). Kung kaya naman napakahalaga ng asin. Kahit sa ating mga panahon ang asin ay mahalaga para sa pagluluto at para sa pag-iimbak ng isda at karne nang ang mga ito’y hindi mabulok. Ang halaga ng asin ay nasa kanyang alat. Kaya nga’t kung mawawalan ng alat ang asin, ito kaya’y asin pa rin? Ito kaya’y magagamit pa rin?

Tinawag din ni Jesus ang kanyang mga tagasubaybay na "liwanag ng sanlibutan". Ang kanyang paliwanag tungkol dito ay nagumpisa sa pagbanggit ng isang lungsod sa ibabaw ng burol na sinundan ng isang halimbawa tungkol sa ilawang ginagamit na tanglaw sa bahay. Maaaring ito’y dahil binibigyan ng diin ang katagang "hindi maitatago". Kaya nga’t kung ang lungsod sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago, ganoon din dapat ang liwanag ng bawa’t tagapakinig ni Jesus. Maaari din namang ang liwanag na nasa isip ni Jesus ay ang liwanag na nagmumula sa maraming bahay. Ito’y katulad ng pagsasalarawan tungkol sa asin, na hindi ginagamit na paisa-isang butil kungdi maramihan at sabay-sabay. Ang liwanag ng isang lungsod sa burol ay nagmumula sa maraming tahanang naiilawan. At sa gitna ng dilim, ang tanging pag-asa ng isang manlalakbay na naligaw o kaya’y pagod na sa kalalakad ay ang makatagpo ng isang lungsod na nagliliwanag. Para sa kanya, ito’y tanda na mayroon na siyang masisilungan, makakainan at mapagpapahingahan.

Mga Tanong Tungkol Sa Teksto

 1. Sino ang mga kausap ni Jesus sa ating nabasa? Sino ang mga pinagsasabihan ni Jesus ngayon?
 2. Sino ang tinatawag ni Jesus na "asin ng sangkatauhan?"
 3. Saan ginagamit ang asin?
 4. Paano ginagamit ang asin, maramihan ba o paisa-isa?
 5. Mayroon bang asin na hindi maalat? Kung hindi na maalat ang asin, ito ba ay asin pa rin?
 6. Sino ang "ilaw ng sanlibutan"?
 7. Ano ang dahilan at ang paliwanag tungkol sa "ilaw ng sanlibutan" ay nagumpisa sa "lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol"?1
 8. Sa loob ng bahay, saan inilalagay ang ilawan?
 9. Ano ang mangyayari kung ang ilawan ay papatungan ng takalan?
 10. Ano ang dahilan ay kailangang ipakita ang mga mabubuting gawa? Ito ba ay para sa pagpapakitang-tao?

Print This Post Print This Post  Email This Post Email This Post

 1. Dahil sa gabi at kung ikaw ay naligaw ng landas, ang liwanag ng isang lungsod ay tanda na mayroon ng masisilungan. At ang liwanag ng isang lungsod ay nagmumula sa mga tahanang naiilawan. Katulad ng asin, ang liwanag na binabanggit ni Jesus ay iyong liwanag na nagmumula sa marami, hindi paisa-isa lang. []

Tags: , ,

Leave a Reply