Balangkas ng Mateo 6:24-34

 • Mammona o Diyos? (24)
 • Huwag Mabalisa
  • Sa Ikabubuhay (25)
  • Sa Pagkain (26-27)
  • Sa Damit (28-30)
  • Huwag Mag-alala (31-32)
 • Unahin ang Kaharian at ang Kalooban ng Diyos (33-34)

Ang Teksto

24 "Walang aliping
                    makakapaglingkod
                                         nang sabay 
                    sa dalawang panginoon,
sapagkat kapopootan niya
                   ang isa
              at iibigin ang ikalawa,
              paglilingkuran nang tapat ang isa
             at hahamakin ang ikalawa.
Hindi kayo maaaring maglingkod
                                        nang sabay
                                  sa Diyos
                                  at sa kayamanan.

25 "Kaya’t sinasabi ko sa inyo,

huwag kayong mabalisa
                    tungkol sa inyong kakainin
                    at sa inyong iinumin
                                 upang kayo’y mabuhay
                                o kaya’y tungkol sa susuutin ng inyong katawan.
Hindi ba’t ang buhay
                    ay higit na mahalaga
                                 kaysa pagkain
                    at ang katawan
                                 kaysa damit?
26 Masdan ninyo ang mga ibon.
                   Hindi sila nagtatanim
                   ni umaani man 
                   o kaya’y nagtitipon sa kamalig,
ngunit pinapakain sila
                  ng inyong Ama na nasa langit.
Hindi ba’t higit kayong mahalaga
                  kaysa mga ibon?
27 Sino sa inyo ang makakapagpahaba
                 ng kanyang buhay
                             nang kahit isang oras
                sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa?

28 "At bakit kayo nababalisa
                tungkol sa pananamit?
Isipin ninyo kung paano tumutubo
                ang mga bulaklak sa parang;
                              hindi sila nagtatrabaho
                              ni gumagawa ng damit.
29 Ngunit sinasabi ko sa inyo,
kahit si Solomon na napakayaman
               ay hindi nakapagdamit
                             ng singganda
               ng isa sa mga bulaklak na ito.
30 Kung dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang,
                             na buhay ngayon,
                             at kinabukasan ay iginagatong sa kalan,
                                                          kayo pa kaya?
Kay liit ng inyong pananampalataya sa kanya!

31 "Kaya’t huwag kayong mag-alalang
                      baka kayo kapusin
                                           sa pagkain,
                                           inumin
                                           o damit.
32 Hindi ba’t ang mga Hentil
                      ang nababahala
                                        tungkol sa mga bagay na iyan?
Alam na ng inyong Ama na nasa langit
                      na kailangan ninyo ang lahat ng iyan.
33 Ngunit higit sa lahat
                       ay pagsikapan ninyo
                                       na kayo’y pagharian ng Diyos
                                        at mamuhay nang ayon
                                                       sa kanyang kalooban,
at ibibigay niya sa inyo
                   ang lahat ng inyong pangangailangan.

34 "Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa
                  ang para sa araw ng bukas;
dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito.
Sapat na ang inyong mga suliranin
                 sa bawat araw."

Maiksing Paliwanag

Ang Mateo 6:24-34 ay matatagpuan sa kontekstong binubuo ng Mateo 6:19-34. Mapapansing ang mga tinatalakay sa mga bahaging ito ng Sermon sa Bundok ay tungkol sa Kayamanan (19-24) at ang Pamumuhay ng Walang Pag-aalala (25-34). At ang mga turong ito ay agad na sumusunod sa mga turo tungkol sa pamumuhay ng matuwid: ang pagtalima sa Kautusan (5:17-48) at mga gawing relihiyoso: ang paglilimos, pananalangin at ang pag-aayuno (6:1-15). Bakit kanyo tungkol sa kayamanan ang paksa pagkatapos ng turo tungkol sa matuwid na pamumuhay? Ang sagot ay ito: dahil ang mga Judio ay naniniwalang ang kayamanan ay bahagi ng pagpapala sa mga taong namumuhay ayon sa Kautusan. Nguni’t alam na natin, umpisa pa lamang ng Sermon sa Bundok, na ang Panginoong JesuCristo ay walang interes sa kayamanang lumilipas kungdi ang pagdatal ng kaharian/paghahari ng Diyos.

Ang talata ng 6:24 tungkol sa babala tungkol sa paninilbihan sa Diyos at sa “Mammona” ay mas magandang unawain na kasama ang mga talata 19-23. Sa mga talatang ito, ang kasabihan tungkol sa liwanag ng mata (tt. 22-23) ay napapagitna ng dalawang kasabihan tungkol sa kayamanan. Ang unang turo (tt. 19-21) ay tungkol sa pagpili ng kayamanang iimpukin ng mga alagad. Imbes na kayamanang nasisira ang pag-uukulan ng panahon, ang kayamanang hindi lumilipas ang dapat na pag-gugulan ng mga alagad. Sa pagpili ay mahalaga ang puso, dahil nga “kung nasaan ang iyong puso, naroon din ang iyong kayamanan.”

Ang mga talatang nabanggit ay dapat unawain ayon sa kahulugan ng t. 24: ang Diyos at ang kayamanan ay hindi maaaring magkahati sa “pag-ibig” ng mga alagad. Kung ang alagad ay isang alipin, hindi siya maaaring alipin ng Diyos at ng kayamanan (“Mammona”) ng sabay. Sa talatang ito, ang salitang “mammona”, na pangkaraniwang salitang Aramaico para sa pera’t yaman ay ginamit na parang pangalan sa isa pang diyos. Ito ay babala sa mga alagad na ang pag-gugol ng panahon para sa ikayayaman lamang ay isang uri ng idolatriya, pagsamba sa mga diyus-diyusan. Sa katotohanan, ang kasakiman sa pera ay itinuturing na maling pagsamba. Sabi nga sa Col 3:5

Kaya’t dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa diyus-diyosan.

Sa gitna ng dalawang mga turong ito ay ang kasabihan tungkol sa mata at liwanag. Nabanggit na ni Jesus na ang paglabag sa kautusan tungkol sa pakikiapid ay nag-uumpisa sa paninging may kahalayan. Ito’y nagpapakita ng malaswang intensyon ng puso, kung saan nagaganap ang pakikiapid. Kahit ang kasakiman sa pera’t kayamanan ay ganuon din. Nakakita na ba kayo ng taong nagliliwanag ang mga mata kapag nakakakita ng malaking kumpol ng tiglilimang-daan? Gayon ang sinasabi ni Jesus dito tungkol sa liwanag ng mata. Ang mga matang nagliliwanag sa kwarta ay nagpapakita ng isang pusong ang pinagpapahalagahan ay ang kwarta. Kaya nga ang hamon ni Jesus sa talatang ito ay: ano ba ang nagpapaliwanag sa iyong mata, kwarta ba o si Jesus (na ipinakilala na ni Mateo na liwanag na sumisikat sa mga nasa dilim)?

Ang kasunod ng mga turo tungkol sa kayamanan ay ang pamumuhay ng walang alinlangan. Kung tutuusin ang ganitong pamumuhay ay pagtatamasa na ng kapayapaang dulot ng paghahari ng Diyos. Sa mga talatang ito, ang mga salitang “buhay”, “pagkain” at “pananamit” ang mga salitang susi. Ang mga yugto ng pangangatuwiran ni Jesus sa mga talatang ito ay ganito:

Una, sinabi niyang mas mahalaga ang buhay kesa pagkain at pananamit. Ang motibo ay malinaw: ang ating buhay ay nasa kamay ng Diyos at kahit ano pang pag-aabala ng tao ay hindi ito mapapahaba.

Ikalawa, ay gumamit si Jesus ng isang teknika sa pangangatuwiran ng mga Pariseo: ang tinatawag na qal va-homer “mula sa magaan, tungo sa mabigat” na matatagpuan sa mga katagang “Kung ganito ang Ama sa langi sa … paano pa kaya sa inyo?” Ang mga halimbawang kanyang ginamit ay ang pag-aalaga ng Diyos sa mga ibon ng himpapawid at sa mga bulalak sa parang.

Ikatlo, dahil nga ang Ama sa langit ang nag-aalaga sa mga alagad, maaari nang idiin ni Jesus na: unahin ang paghahari ng Diyos at ang pagtupad ng Kanyang kalooban, at ang lahat ng inyong pangangailangan ay ibibigay niya.

Ang turong ito ni Jesus tungkol sa pagpapahalaga ng higit sa lahat ang paghahari ng Diyos ay nasasalamin sa panalanging kanyang itinuro sa mga alagad. Kung papansinin ninyo ang “Ama Namin” (Mateo 6:9-13), ang unang bahagi (9-10) ay tungkol sa pagkilala sa Ama, ang kanyang paghahari, at ang pagtupad sa kanyang kalooban. Ito’y sinusundan ng mga petisyon para sa mga alagad mismo: ang pagkain sa araw-araw, kapatawaran, kaligtasan sa masama (11-13). Kaya nga, kung tunay na magtitiwala ang alagad sa Ama sa langit at kanyang pagpapahalagahan ang Kanyang paghahari at ang pagsasakatuparan ng Kanyang kalooban, matatamasa na niya, dito pa lamang, ang kapayapaan, ang “Shalom”, ang kawalan ng pagkukulang, na Diyos lamang ang maaaaring magbigay.

Mga Tanong Tungkol sa Teksto

 1. Maaari bang paglingkuran ng sabay ang Diyos at kayamanan?
 2. Paano ito isinalarawan ni Jesus?
 3. Kung pagsisilbihan mo ang Diyos, mamo-mroblema ka ba ayon kay Jesus?
 4. Ano ang dahilan at hindi mamo-mroblema ang isang taong naninilbihan sa Diyos?
 5. Anong mga bagay ang hindi dapat problemahin, ayon kay Jesus?
 6. Ang pagkain ba kung tutuusin ay kanino nagmumula?
 7. Ano ang dahilan at noong panahon ni Jesus ay pino-problema ang damit?1
 8. Ano ang ginagawa ng Diyos para sa mga ibon ng himpapawid at mga bulaklak sa parang?
 9. Sa buhay, ano ang dapat unahin, ayon kay Jesus?

Print This Post Print This Post  Email This Post Email This Post

 1. Sapagka’t ito ang nagpapakita kung sino ka sa harap ng lipunan []

Tags: , , , ,

Leave a Reply