Ang Balangkas ng Mateo 4:1-11

 • Si Jesus ay nagpadala sa Espiritu (1)
 • Sa Disyerto: Ang Pagsubok ng Bagong Israel
  • Pagkain (2-4)
  • Ang Pagkalinga ng Ama (5-7)
  • Kaharian at Kapangyarihan (8-10)
 • Pagtatapos ng Pagsubok (11)

Ang Teksto

1 Pagkatapos,
si Jesus ay dinala
              ng Espiritu
                         sa ilang
                                  upang tuksuhin ng diyablo.
2 Siya’y nag-ayuno
             sa loob ng apatnapung araw
                          at apatnapung gabi
kaya’t siya’y nagutom.
3 Dumating ang diyablo
at sinabi sa kanya,
"Kung ikaw
               ang Anak ng Diyos,
gawin mo ngang tinapay
ang mga batong ito."
4 Ngunit sumagot si Jesus,
"Nasusulat,

‘Ang tao’y hindi lamang sa tinapay nabubuhay,
kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos.’ "

5 Pagkatapos,
dinala siya ng diyablo
                             sa Jerusalem,
                             ang banal na lunsod,
                              at pinatayo sa taluktok ng Templo.
6 Sinabi nito sa kanya,
"Kung ikaw
             ang Anak ng Diyos,
             magpatihulog ka, sapagkat nasusulat,

‘Sa kanyang mga anghel, ika’y itatagubilin,
at sa kanilang mga kamay, ika’y aalalayan,
nang sa mga bato, paa mo’y hindi masasaktan.’ "

7 Ngunit sumagot si Jesus,
"Nasusulat din naman,
‘Huwag mong susubukin
                   ang Panginoon mong Diyos.’ "

8 Pagkatapos,
dinala naman siya ng diyablo
                     sa isang napakataas na bundok
at ipinakita sa kanya
                     ang lahat ng kaharian sa daigdig
                     at ang kapangyarihan ng mga ito.
9 Sinabi ng diyablo sa kanya,
                   "Ibibigay ko sa iyo
                                      ang lahat ng ito
                                      kung magpapatirapa ka
                                      at sasamba sa akin."

10 Kaya’t sumagot si Jesus,
"Lumayas ka Satanas!
Sapagkat nasusulat,

‘Ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sasambahin.
At siya lamang ang dapat mong paglilingkuran.’"

11 Pagkatapos,
iniwan na siya ng diyablo.
Dumating naman ang mga anghel
at siya’y pinaglingkuran nila.

Maiksing Paliwanag

Pagkatapos na si Jesus ay binyagan ng Bautista at maipakilala ng tinig mula sa kalangitan, siya’y dinala ng Espiritu sa ilang. Katulad ng Israel noong unang panahon, si Jesus, bilang “Bagong Israel” ay susubukin din bilang “Anak ng Diyos”. Sa pagsubok na ito, lalo pang mabibigyan ng paliwanag ang ibig sabihin ng tinig mula sa langit: “Ito ang aking Anak, ang aking kinalulugdan.”

Ang salaysay ng Pagsubok kay Jesus ni Satanas ay matatagpuan sa Markos (1:12-13), Lukas (4:1-13) at Mateo (4:1-11). Kung paghahambingin ang mga salaysay na ito, mapapansing sa panulat ni Mateo at Lukas, ang panunukso ni Satanas ay pinahaba sa pagsingit ng pag-uusap ni Jesus at ni Satanas. At kahit ang mga salaysay ni Mateo at Lukas ay mayroon ding pagkakaiba dahil sa pagkakasunod-sunod ng mga pagsubok kay Jesus. Kay Lukas, ang pagsubok ay matatapos sa taluktok ng templo, dahil nga sa kahalagahan ng templo sa ebanghelyo ni Lukas. Kay Mateo, matatapos ang pagsubok sa tuktok ng mataas na bundok na siya ring pagtatapusan ng kanyang ebanghelyo.

Tatlong ulit na susubukin ng diyablo si Jesus, ayon sa ganitong pagkakasunod-sunod: pagsubok sa gutom, pagsubok sa pagkalinga ng Ama, pagsubok sa katapatan sa Diyos. Mapapansing ganito rin ang pagkakasunod-sunod ng mga yugto ng pagkalaglag ng mga Israelita mula sa pagtitiwala at katapatang hinihingi sa kanila ng Diyos sa kanilang paglalakbay sa disyerto.

Sa Esodo 16:13 ang mga Israelita ay nagbulung-bulungan dahil sa gutom. Ang “bulung-bulungan” ng mga Israelita ay tanda ng kanilang kawalan ng pagtitiwala kay Yahweh. Dahil dito, sila ay pinakain ni Yahweh ng mannah.
Sa Esodo 17:1-7 nakipagtalo ang mga Israelita kay Moyses at at sinubok nila si Yahweh dahil sa kawalan ng tubig. Muli, sila’y pinainom ni Yahweh mula sa bato.
Sa Esodo 32, ang mga Israelita ay sumamba sa Guyang Ginto. Ito’y ginawa nila matapos na ipahayag sa kanila ni Moyses ang Sampung Utos. Sa pagkakataong ito, ang kanilang dahilan sa pagtalikod ay ang pagiging malayo ni Moyses sa kanila (t. 1).

Sa pagsubok kay Jesus, ang unang binigyan ng pansin ng diyablo ay ang kanyang pagkagutom. Dito ang tukso ay gamitin ni Jesus para sa sariling kapakanan ang kanyang kapangyarihan. Alam natin na magkakaroon si Jesus ng pagkakataon upang paramihin ang ilang piraso ng tinapay at isda para sa libo-libong mga tao. Nguni’t sa pagkakataong ito, tinanggihan niya ang diyablo sa dahilang “ang tao ay hindi sa tinapay lamang nabubuhay kungdi pati na sa salita ng Diyos.” Ang pagtalima ni Jesus sa salita ng Ama ang idinidiin dito.

Sa ikalawang pagkakataon, dinala ng diyablo si Jesus sa ituktok ng Templo upang maipakita nitong huli ang pagkalinga sa kanya ng Ama. Para dito, gumamit pa ng sitas ang diyablo mula sa Salmo 91, ang awit tungkol sa pagmamahal ng Diyos sa mga tapat sa kanya. Kahit ito ay tinanggihan ni Jesus. Hindi niya gagamitin ang pagkalinga ng kanyang Ama upang ipakita sa mga taong nasa lugar ng templo ng mga oras na iyon na siya ay “espesyal.” Sa pagtanggi niya sa diyablo, tinanggihan din ni Jesus ang “instant popularity.” Magkakaroon din siya ng maraming tagasunod, nguni’t ito’y mangyayari lamang kapag ipapakita niya sa kanyang mga gawa ang pagkalinga ng Ama. Sa madaling sabi, hindi sa pagpapakitang siya ay mahal ng Ama kungdi ang iparanas sa lahat na sila’y minamahal at kinakalinga ng Ama ang kanyang magiging paraan upang akitin ang lahat sa kaharian ng Diyos.

Sa huling pagkakataon, hindi na babanggitin ng diyablo ang katagang “Kung ikaw ang Anak ng Diyos…” Tahasan na niyang pagsasabihan si Jesus na sumamba sa kanya. At ang magiging kapalit nito ay ang paghahari sa lahat ng kaharian at ang kapangyarihan. Alam nating tatanggapin din ni Jesus ang paghahari at kapangyarihan — at ito’y magmumula sa kanyang Ama, pagkatapos na siya’y mamatay at muling mabuhay. Ang totoo’y hindi naman talaga ang diyablo ang makapagbibigay sa kanya ng kapangyarihan at paghahari. Ito’y kasinungalingang pain ng diyablo, upang makuha ang katapatan ni Jesus. Kahit ito ay tinanggihan ni Jesus, dahil nga ang kanyang katapatan ay para sa Diyos lamang.

Katapatan at buong-buong pagtalima sa salita ng Ama. Ito ang mga kakanyahan ng isang Anak. Kaya nga sa disyerto ay pinatunayan ni Jesus ang kanyang pagiging Anak ng Ama.

Mga Tanong Tungkol sa Teksto

 1. Kailan dinala ng Espiritu si Jesus sa disyerto?
 2. Nuong si Jesus ay bautismuhan ni Juan, paano siya ipinakilala ng tinig mula sa langit?
 3. Ano ang dahilan at dinala ng Espiritu si Jesus sa disyerto?
 4. Sa Bibliya, masama ba si Satanas?
 5. Ano ang nais mapatunayan ni Satanas nang sabihan niya si Jesus na gawing tinapay ang mga bato?
 6. Mabubusog ba si Jesus kung ang mga bato sa disyerto ay maging tinapay?
 7. Isang tao lang ba ang mabubusog ng mga batong magiging tinapay?
 8. Kung makakabusog si Jesus ng maraming tao, makikilala ba agad siya?
 9. Ano ang tugon ni Jesus kay Satanas?
 10. Hindi ba kaya ni Jesus na busugin ang marami kung gugustuhin niya?
 11. Ano ang nais mapatunayan ni Satanas nang sabihan niya si Jesus na magpatihulog mula sa taluktok ng Templo?
 12. Meron bang isang yugto sa buhay ni Jesus kung saan naramdaman niya ang kawalan ng Ama sa langit?
 13. Kung si Jesus ay magpapatihulog at hindi mapipinsala, makikilala ba agad siya?
 14. Sa ikatlong pagkakataon ano ang sinabi ni Satanas kay Jesus?
 15. Totoo bang ang lahat ng mga kaharian at kapangyarihan ay si Satanas ang makapagbibigay?
 16. Natanggap din ba ni Jesus ang lahat ng kapangyarihan at paghahari? Kailan nangyari ito?
 17. Nang umalis ang diyablo, naiwan bang ganap na nag-iisa si Jesus?

Print This Post Print This Post  Email This Post Email This Post

1 Comment on Ang Pagsubok ng Isang Anak (Mateo 4:1-11)

Leave a Reply