Balangkas ng Mateo 17:1-9

 • Si Jesus at mga Alagad sa Bundok (1)
 • Ang Pagbabagong-Anyo
  • Ang pagbabagong-anyo (2)
  • Ang pagpapakita nina Moyses at Elias (3)
  • Reaksyon ni Pedro (4)
  • Ang Tinig mula sa Ulap (5)
  • Reaksyon ng mga Alagad (6)
  • Ang Hipo ni Jesus (7-8)
 • Pagtatapos (9)

Ang Teksto

1 Pagkaraan ng anim na araw,
isinama ni Jesus
                        si Pedro
                       at ang magkapatid na Santiago at Juan,
at sila’y umakyat
                        sa isang mataas na bundok.
2 Habang sila’y naroroon,
nakita nilang
                   nagbago ang anyo
                                          ni Jesus,
                  nagliwanag na parang araw
                                          ang kanyang mukha
                  at nagningning sa kaputian
                                          ang kanyang damit.

3 Nakita na lamang ng tatlong alagad
                     sina Moises
                     at Elias
                              na nakikipag-usap kay Jesus.
4 Sinabi ni Pedro kay Jesus,
                 "Panginoon, mabuti’t naririto kami.
                  Kung gusto ninyo,
                            gagawa ako ng tatlong kubol,
                                                isa para sa inyo,
                                                isa para kay Moises
                                                at isa para kay Elias."
5 Habang nagsasalita pa si Pedro,
nililiman sila
                ng napakaliwanag na ulap.
                Mula rito’y
may tinig na nagsabi,
                             "Ito ang minamahal kong Anak 
                                                          na lubos kong kinalulugdan. 
                              Pakinggan ninyo siya!"

6 Nang marinig ng mga alagad ang tinig,
labis silang natakot at nagpatirapa.
7 Ngunit nilapitan sila ni Jesus
                          at hinawakan.
                         "Tumayo kayo,
                          huwag kayong matakot!"
sabi niya.
8 Nang tumingin sila,
si Jesus na lamang ang kanilang nakita.

9 Habang sila’y bumababa sa bundok,
iniutos sa kanila ni Jesus,
                        "Huwag ninyong sasabihin kaninuman
                                                ang inyong nasaksihan
                          hangga’t hindi muling nabubuhay
                          ang Anak ng Tao."

Mga Tanong Tungkol sa Teksto

 1. Sa salaysay na nabasa saan pumunta si Jesus?
 2. Sino ang kanyang mga kasama?
 3. Kailan nangyari ito? (Pagkatapos ng anong pangyayari?)
 4. Ano ang nangyari sa bundok?
 5. Ano ang anyo ni Jesus? May iba pa bang talata sa Mateo na nagsasabing si Jesus ay parang araw?
 6. Sino ang napakitang kasama ni Jesus? Ano ang ginagawa nila?
 7. Sa salaysay, sino ang sinasabing nagsalita? (Tatlo ang nagsalita)
 8. Ano ang sinabi ni Pedro?
 9. Natapos ba ang sinabi ni Pedro? Ano ang nangyari’t hindi natapos ang sinasabi ni Pedro?
 10. Meron ka bang naaalalang salaysay sa Bibliya kung saan binabanggit ang isang ulap na nagliliwanag?
 11. Ano ang nangyari sa pagdating ng ulap?
 12. Ano ang mensahe ng tinig mula sa ulap?
 13. May katulad ba ang mensaheng ito sa mga salaysay ni Mateo tungkol kay Jesus?
 14. Ano ang bagong sinasabi ng tinig?
 15. Ano ang reaksyon ng mga alagad?
 16. Ano ang ginawa sa kanila ni Jesus?
 17. Nang tumingin ang mga alagad, nanduon pa ba sina Moyses at Elias?
 18. Sino ang tinutukoy ng tinig sa ulap nang sabihin niyang "Pakinggan ninyo siya"?
 19. Sinabi ba ni Jesus na ipangalat ng mga alagad ang kanilang nakita? Ano ang kanyang bilin sa mga alagad?

Maiksing Paliwanag

Ang salaysay tungkol sa Pagbabagong-Anyo ni Jesus ay makikita sa mga ebanghelyo ni Mateo, Markos at Lukas. Sa mga ebanghelyong ito, ang kaganapan ng pagbabagong-anyo ay parang isang bintana na nagbigay sa mga alagad ng pagkakataong masilip ang luwalhati ng muling pagkabuhay. Ang pangyayari ay naganap anim na araw matapos na pagsabihan ni Jesus si Pedro dahil sa pagtutol nitong huli sa katuparan ng mga sinasabi ni Jesus tungkol sa kanyang paghihirap at pagkamatay sa Jerusalem. Kung paghahambingin natin ang mga salaysay sa mga ebanghelyong ito, makikitang may mga pagkakatulad at pagkakaiba sa pagkukwento tungkol sa Pagbabagong-anyo ni Jesus. Sa lahat ay makikita ang mga sumusunod:

 • Si Jesus ay umakyat ng bundok kasama sina Pedro, Santiago at Juan
 • Sa bundok ay nagbagong-anyo si Jesus
 • Si Moyses at Elias ay napakitang kasama si Jesus
 • Si Pedro ay nagsabing nais niyang gumawa ng mga kubol para kina Moyses Elias at Jesus
 • Isang ulap ang lumilim sa kanila at mula sa ulap ay narinig nila ang isang Tinig
 • Ang mensahe ng Tinig ay may dalawang bahagi: una, ang pagpapakilala kay Jesus bilang Anak (ng nagmamay-ari ng Tinig) at ang utos na pakinggan siya
 • Nang mawala na ang ulap, nakita ng mga alagad na wala na rin sina Moyses at Elias
 • Ibinilin sa kanila ni Jesus na ipamamalita lamang ang nangyari pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay

Sa mga pagkakatulad na ito, mapapansin na ang pagbabagong-anyo ni Jesus ay nangyari ilang araw (6, Mateo at Markos) matapos na magpahayag si Jesus tungkol sa kanyang magiging kamatayan at muling pagkabuhay at ang kahihinatnan nito sa buhay ng kanyang mga alagad. Kung tutuusin, ang kanyang Pagbabagong-Anyo ay pagpapaniguro sa mga piniling alagad tungkol sa Muling Pagkabuhay.

Ikalawa, ang pagpapakita nina Moyses at Elias — mga kinatawan ng Kautusan at mga Propeta (sa madaling sabi’y "Ang mga Kasulatan") sa piling ni Jesus at ang mensahe ng Tinig mula sa Ulap na tumutukoy kay Jesus bilang siyang papakinggan ng mga alagad, ay nagpapakita lamang na ang kalooban ng Diyos ay ipinapahayag na ngayon ng buong-buo sa pamamagitan ni Jesus.

Ikatlo, ang pagbanggit ni Pedro ng mga "kubol" (sa Latin, tabernacula) ay nagpapa-alala ng mga kubol na itinayo ng mga Israelita noong sila’y nasa disyerto pa at ang Kubol ng Tagpuan na nilililiman ng Ulap ng Presensya ng Diyos. Ang Ulap na lumilim sa bundok ng Pagbabagong-Anyo ay ang Ulap ng Presensya ng Diyos kung saan ang Tinig na nagsalita noong binyagan si Jesus ay nagsalita ulit upang bigyan ng katibayan ang mga prediksyon nitong huli tungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay.

Bagaman mahalaga ang mga pagkakatulad sa salaysay, mahalaga rin naman ang mga pagkakaiba ng pagkaka-kwento ng mga ebanghelista. Sa mga pagkakaiba’y makikita ang mga bagay na nais nilang idiin.

Sa ebanghelyo ni Mateo na ating binasa, ang mga pagkakaiba ay mga sumusunod:


Si Cristo ang Liwanag.
Si Mateo ang nagsabing nagmistulang araw si Jesus sa kanyang kaliwanagan. Sa Mateo 4:12ss pa lamang ay ginamit ni Mateo ang talata mula sa Isaias 9 upang isalarawan si Jesus bilang araw na sumisikat sa mga nasa dilim. Isa pa’y para sa mga Judeo, ang mga Kautusan ni Moyses ay tinatawag na liwanag at tanglaw para sa buhay. Sa Pagbabagong-Anyo ni Jesus, siya ay nagliwanag at ang kanyang liwanag, magmula ngayon, ang siya nang magiging tanglaw para sa landasin ng katarungan.


Si Pedro.
Sa ebanghelyo ni Mateo, ang pagsasalita ni Pedro ay hindi kinontra ng tagasalaysay. Sa ebanghelyo ni Markos at ni Lukas ang pagsasalita ni Pedro ay sinabing dala ng kanyang pagkamangha. Kay Mateo, mahalaga ang gampaning-papel ni Pedro. Bukod na siya ang nagbigay ng tamang pahayag tungkol kay Jesus, siya rin ang naging tinig ng paghadlang ni Satanas sa misyon ni Jesus bilang Aliping Nagsusumakit. Sa pagnanasa ni Pedro na tumira na lamang sa bundok ng Pagbabagong-Anyo kasama sina Moyses, Elias at Jesus, binibigyan lamang niya ng ekspresyon ang pagnanasa ng kahit sino na doon tumigil kung saan matatagpuan ang Liwanag ng Diyos.


Bumangon Kayo.
Ang reaksyon ng mga alagad sa Tinig sa Ulap ay ang pagkatakot at pagpapatirapa — ang pagsamba. Inalis ni Jesus ang kanilang takot nang hipuin niya sila. Sa utos niyang "bumangon kayo", ay maririnig din ang paanyaya sa mga tatanggap ng bagong buhay sa kanya sa binyag: "Gising, O natutulog/bumangon ka mula sa mga patay/at bibigyan ka ni Cristo ng liwanag." (Eph. 5:14b)

Print This Post Print This Post  Email This Post Email This Post

Tags: , , , ,

1 Comment on Ang Pagbabagong-Anyo ni Jesus (Mateo 17:1-9)

Leave a Reply