Balangkas ng Juan 9

 • Ang Pagpapagaling (1-7)
 • Reaksyon ng mga Kapit-bahay at Kakilala (8-12)
 • Interogasyon sa mga Pariseo
  • Ang Pinagaling (13-17)
  • Ang mga Magulang (18-23)
  • Ang Pagtitiwalag sa Pinagaling (24-34)
 • Sa Harapan ni Jesus
  • Ang Pagpapahayag ng Pananampalataya kay Jesus (35-38)
  • Ang Paghuhukom sa mga Pariseo (39-41)

Ang Teksto

1 Sa paglalakad ni Jesus,
   nakita niya
                   ang isang lalaking
                   ipinanganak na bulag.
2 Tinanong siya
                  ng kanyang mga alagad,
                  Guro, 
                  sino po ang nagkasala
                                 at ipinanganak na bulag
                                 ang lalaking ito, 
                 siya ba
                 o ang kanyang mga magulang?

3 Sumagot si Jesus,
Ipinanganak siyang bulag,
hindi dahil sa nagkasala
                         siya,
                         o ang kanyang mga magulang,
kundi upang mahayag
                      ang kapangyarihan ng Diyos
                      sa pamamagitan niya.
4 Kailangang gawin natin
                      ang mga ipinapagawa
                                              ng nagsugo sa akin
                      habang may araw pa;
                      malapit na ang gabi,
                                             at wala nang makakagawa
                                             pagsapit niyon.
5 Habang ako’y nasa sanlibutan,
ako ang ilaw ng sanlibutan.

6 Pagkasabi nito,
dumura si Jesus
                  sa lupa
at gumawa ng putik.
Pagkatapos, 
ipinahid niya ito
                 sa mata ng bulag.
7 Sinabi ni Jesus sa bulag,
Pumunta ka
                  sa deposito ng tubig sa Siloe
at maghilamos ka roon.
                 Ang kahulugan ng salitang Siloe
                                                  ay Sinugo.
Ganoon nga ang ginawa ng bulag,
at nang magbalik siya
                        ay nakakakita na.

8 Nagsalita
ang mga kapitbahay niya
at ang mga nakakita sa kanya
                    noong siya’y namamalimos pa,
Hindi ba iyan ang pulubing bulag?
9 Sumagot ang ilan,
                          Iyan nga!
Sabi naman ng iba, 
                          Hindi! Kamukha lang.
Kaya’t nagsalita ang dating bulag,
                          Ako nga po iyon.
10 Paano kang nakakita?
tanong nila.

11 Sumagot siya,
Ang lalaking
                tinatawag na Jesus
ay gumawa
                ng putik
at ipinahid iyon
              sa aking mata.
Pagkatapos,
sinabi niya sa akin,
                 Pumunta ka sa Siloe
                 at maghilamos.
                Pumunta nga ako doon
                at naghilamos,
                at nakakita na ako!
12 Nasaan siya?
tanong nila sa kanya.
Hindi ko alam,
sagot niya.

13 Dinala ng mga tao
                       sa mga Pariseo
                                 ang dating bulag,
14 dahil Araw ng Pamamahinga
                       nang gumawa si Jesus ng putik
                       at nang pinagaling niya ang bulag.
15 Tinanong din siya
                      ng mga Pariseo
                                  kung paano siya nakakita.
Kaya’t sinabi niya sa kanila,
              Pinahiran niya ng putik
                             ang aking mga mata,
              ako’y pinaghilamos
              at ngayo’y nakakakita na ako.
16 Ang sabi ng ilang Pariseo,
                            Hindi maaaring
                                            mula sa Diyos
                                            ang taong iyon,
                           sapagkat hindi niya ipinapangilin
                                           ang Araw ng Pamamahinga.
Ngunit sinabi naman ng iba,
                           Paanong makakagawa
                                          ng ganitong mga himala
                                          ang isang makasalanan?
At hindi sila magkaisa.

17 Kaya’t tinanong nilang muli
                         ang dating bulag,
At ikaw,
            ano naman ang masasabi mo
            tungkol sa kanya,
                             dahil pinagaling niya
                                       ang iyong mga mata?
Isa siyang propeta! sagot niya.

18 Ayaw maniwala
                     ng mga Judio
                                    na siya’y talagang dating bulag 
   kaya’t ipinatawag nila
                    ang kanyang mga magulang.
19 Anak nga ba ninyo ito?
Talaga bang siya’y ipinanganak na bulag?
Bakit nakakakita na siya ngayon?
tanong nila.
20 Sumagot
                 ang kanyang mga magulang,
Anak nga namin siya
at siya’y ipinanganak ngang bulag.
21 Ngunit hindi po namin alam
                   kung bakit nakakakita na siya ngayon,
                   o kung sino ang nagpagaling sa kanya.
Siya na po ang tanungin ninyo.
May sapat na gulang siya
                   at makakapagsalita na
                   para sa kanyang sarili!

22 Ganoon ang sabi
                   ng kanyang mga magulang
                               dahil takot sila sa mga Judio.
Alam nilang
                      pinagkaisahan ng mga Judio
                                          na itiwalag sa sinagoga
                                          ang sinumang magpahayag
                                                                       na si Jesus
                                                                       ang Cristo.
23 Ito ang dahilan
                 kung bakit sinabi
                                ng kanyang mga magulang,
Siya’y nasa tamang gulang na,
siya ang tanungin ninyo.

24 Muli nilang ipinatawag
                     ang dating bulag
                     at sinabi sa kanya,
Sa pangalan ng Diyos,
magsabi ka ng totoo.
Alam naming ang taong iyon
                     ay makasalanan.
25 Sumagot siya,
                Hindi ko po alam
                             kung siya’y masamang tao,
                             o hindi.
                Isang bagay po ang alam ko;
                ako’y dating bulag,
               subalit ngayo’y nakakakita na.

26 Ano ang ginawa niya sa iyo?
Paano niyang pinagaling ang iyong mga mata?
                  tanong nila.
27 Sumagot siya,
                  Sinabi ko na po sa inyo, 
                  at ayaw naman ninyo akong paniwalaan.
                  Bakit gusto ninyong marinig muli?
                  Nais ba ninyong maging alagad din niya?
28 At siya’y kanilang minura,
                  Ikaw ay alagad niya!
                  Ngunit kami’y
                              mga alagad ni Moises.
29 Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises
ngunit ang taong iyon,
                 ni hindi namin alam
                kung saan siya nanggaling!

30 Sumagot ang lalaki,
                Iyan nga po ang nakapagtataka!
                Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling, 
     gayunpaman,
                pinagaling niya ang aking mga mata.
31 Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos
                      ang mga makasalanan,
                      ngunit pinapakinggan niya
                                            ang mga tunay na sumasamba sa kanya
                                            at sumusunod sa kanyang kalooban.
32 Noon pa man
              ay walang nakapagpapagaling
                                         ng mata ng taong ipinanganak na bulag.
33 Wala pong magagawa ang taong iyon
                          kung siya’y hindi mula sa Diyos!

34 Sumagot sila,
                  Ipinanganak kang makasalanan
                  at ngayo’y nais mo pa kaming turuan!
At siya’y kanilang itiniwalag.

35 Nabalitaan ni Jesus
                        na ang lalaking pinagaling niya
                                                ay itiniwalag ng mga Pariseo.
Kaya’t nang matagpuan niya ito
                    ay kanyang tinanong,
Sumasampalataya ka ba sa Anak ng Tao?
36 Sumagot ang lalaki,
                     Sino po ba siya, Ginoo?
                     Sabihin ninyo sa akin
                               upang ako’y manalig sa kanya.
37 Siya’y nakita mo na.
Siya ang kausap mo ngayon,
                      wika ni Jesus.

38 Sumasampalataya po ako, Panginoon!
                       sabi ng lalaki.
                       At sinamba niya si Jesus.
39 Sinabi pa ni Jesus,
                     Naparito ako sa mundong ito
                                                  upang humatol,
                           at nang sa gayo’y
                                                 makakita ang mga bulag
                                                 at mabulag naman ang mga nakakakita.

40 Narinig ito
              ng ilang Pariseong naroon
             at siya’y kanilang tinanong,
Ibig mo bang sabihi’y mga bulag kami?
41 Sumagot si Jesus,
             Kung kayo nga’y bulag,
                                wala sana kayong kasalanan.
             Ngunit dahil sinasabi ninyong nakakakita kayo,
                               ang kasalanan
                                               ay nananatili sa inyo.

Mga Tanong Tungkol sa Teksto

 1. Sino ang bida sa salaysay na ito?
 2. Paano nagkatagpo si Jesus at ang lalaking bulag sa kapanganakan?
 3. Ano ayon kay Jesus ang dahilan at ipinanganak na bulag ang lalaki?
 4. Sino ang liwanag ng sanlibutan? Sa ebanghelyo ni Mateo, sino ang tinawag na liwanag ng sanlibutan? May naaalala ka bang iba pang talata sa ebanghelyo ni Juan kung saan si Jesus at tinatawag na Liwanag? Saan matatagpuan iyon? Paano ginamot ni Jesus ang bulag? May naaalala ka pa bang eksena sa ibang ebanghelyo kung saan nanggamot sa ganitong paraan si Jesus?
 5. Saan pinaghugas ni Jesus ang lalaki? Ano ang ibig sabihin ng "Siloam"? Sino sa ebanghelyo ni Juan ang "Isinugo"?
 6. Nang magamot na ang lalaki, siya ba’y nakilala agad ng mga kakilala niya?
 7. Ano ang tawag ng lalaking napagaling sa nanggamot sa kanya?
 8. Ano ang dahilan at dinala ang lalaking napagaling sa mga Pariseo?
 9. Nagkakaisa ba ang mga Pariseo sa kanilang pagtingin sa nanggamot sa lalaking bulag?
 10. Ano ang pagtingin ng lalaking pinagaling kay Jesus?
 11. Kumampi ba ang mga magulang sa kanilang anak na ngayo’y nakakakita na?
 12. Ano ang kinatatakutan nila?
 13. Sa interogasyon ng mga Pariseo, sino ang inilagay sa paghuhukom? Ang lalaki ba o si Jesus?
 14. Sa interogasyon, ano ang naging papel ng lalaking napagaling, isang saksi o isang tagasumbong?
 15. Ano ang ginawa ng mga Pariseo sa lalaking dati’y bulag?
 16. Nang umalis na ang lalaki, pinabayaan ba siya ni Jesus?
 17. Sino ba ang nagumpisa ng pagtatagpo, ang lalaki ba o si Jesus?
 18. Ano ang itinawag ng lalaking pinagaling kay Jesus nang ito’y magpakilala sa kanya?
 19. Kanino sumasampalataya, sa Diyos ba o sa tao?
 20. Paano mo masasabing ang lalaki dito ay sumasampalataya sa Diyos?1
 21. Sino ang mga tunay na bulag sa salaysay?

Maiksing Paliwanag

Ang salaysay tungkol sa pagpapagaling ng isang bulag buhay sa kapanganakan ay ala-ala ng isang himala ni Jesus na isinulat ni Juan upang ipaliwanag sa kanyang sambayanan ang kaugnayan ng kanilang mga pinagdaraanang paghihirap dahil sa kanilang pagsampalataya kay Jesus bilang Cristo. Ang pagtitiwalag sa mga Kristiyano mula sa mga sinagoga ay naganap pagkatapos ng 70 AD, ang taong winasak ng mga Romano sa huling pagkakataon ang Templo ng Jerusalem. Bilang tugon, nanguna ang mga Pariseo ng isang pagkilos upang malinis ang pananampalataya ng mga Judio. Bago ang Konsilyo ng Jamnia, ang Judaismo ay hindi isang relihiyon na may iisa lamang na gawi o tradisyon. Sa totoo’y ang grupo ni Jesus ay isang uri ng “Judaismo”. Sa Konsilyo ng Jamnia ay itiniwalag nila ang mga Kristiyano at pati na ang mga Kasulatan na ginagamit nito (ang saling Griyego, ang LXX, na ginamit nina Pablo sa kanilang misyon sa labas ng Palestina). Ang ginawang pagtitiwalag na ito ay nasasalamin din sa mga ebanghelyo nina Marcos at Mateo. Sa madaling sabi, sinulat ni Juan ang salaysay hindi upang ikuwento ang isang pangyayaring naganap “noon, ilang taon na ang nakakaraan” kungdi upang ipakita kung paanong ang isang himala noong panahon ni Jesus ay nagbibigay ng kahulugan sa pangkasalukuyang pag-uusig na pinagdaraanan.

Batay sa ating balangkas, ang bida ng salaysay ay ang taong bulag na nakatanggap ng bagong liwanag mula kay Cristo. Pagkagaling pa lamang niya sa Siloam ay nag-umpisa na siyang maging katulad ni Jesus, isang tanda na lumilikha ng pagsasalungatan — “sign of contradiction”. Siya’y dinala ng mga kakilala sa mga Pariseo dahil ang ginawa ni Jesus sa kanya ay paglabag sa Araw ng Pamamahinga. Sa harapan ng mga Pariseo ay napasailalim sa paghuhukom ang taong dati’y bulag bagama’t ang tema ng pag-uusap ay kung saan nagmula si Jesus. Pati ang mga magulang ng taong pinagaling ay isinama sa interogasyon, nguni’t dahil nga sa takot sa mga Judio ay hindi kumampi ang mga magulang sa kanilang anak. Sa bandang huli’y makikita ang taong pinagaling sa harapan ng mga Judio na ipinagtatanggol si Jesus bagama’t hindi pa niya ito nakikita o lubusang nakikilala. Dahil mas kumampi pa ang taong pinagaling kay Jesus, siya’y itiniwalag ng mga Judio. Sa huling bahagi ng salaysay, si Jesus, ang nakasumpong sa taong kanyang pinagaling at nagpakilala sa kanya. Ang huling akto ng lalaki ay ang ipahayag ang kanyang pananampalataya kay Jesus at sumamba sa kanya. Ito’y katulad ng pagpapahayag ng pananampalataya ni Tomas noong gabing magpakita sa kanya si Jesus na Muling Nabuhay. Sa pagtatapos, iginawad ni Jesus ang kanyang paghahatol sa mga Pariseo: silang mga yumayakap sa karimlan ang mga tunay na bulag.

Anu-ano ang maaari nating sabihin tungkol sa salaysay na ito? Tatlong bagay…

1. Mahalagang pansinin na ang taong bulag ay pinahiran ng putik sa mata at pinaghugas sa Siloam, na ang kahulugan ay “Sinugo”. Samakatwid, ang taong bulag ay naghugas sa mga tubig ng Isinugo. Sa ebanghelyo ni Juan si Jesus ang “Isinugo”. Sa Juan 4, nabanggit na ni Juan ang mga tubig na bumubukal sa buhay na walang hanggan na si Jesus lamang ang maaaring magbigay. Samakatuwid, ang taong tumanggap ng bagong paningin kay Jesus ay katulad ng mga binyagan na tumanggap ng liwanag kay Jesus at dahil sa kanilang pananampalataya ay napag-isa na sa kanya.

2. Nang ang tao’y napagaling na, siya, katulad ni Jesus, ay naging tanda na lumilikha ng pagsasalungatan. Bagama’t hindi pa niya nakikita o nakikilalang lubos si Jesus, siya’y kumakampi na sa kanya. Sa harap ng mga Judio na kinatatakutan ng kanyang mga magulang ipinagtanggol niya si Jesus, kung kaya’t siya’y itiniwalag.

3. Hindi siya pinabayaan ni Jesus, ang Mabuting Pastol. Hinanap niya ang taong kanyang pinagaling, at nagpakilala sa kanya. Mahalaga pansinin ang pagpapahayag ng pananampalataya ng taong dati’y bulag at ang kanyang pagsamba kay Jesus. Sa mga Kasulatan ang sinasampalatayanan ay hindi tao kungdi Diyos, ang sinasamba ay hindi tao kungdi Diyos. Ang ginawang ito ng taong dating bulag ay mauunawaan sa pahayag ni Tomas sa bandang huli ng ebanghelyo ni Juan: “Panginoon ko at Diyos ko!”

Print This Post Print This Post  Email This Post Email This Post

 1. Siya’y sumamba. []

Tags: , ,

1 Comment on Ang Mga Tunay na Bulag (Juan 9)

Leave a Reply