Ang Balangkas ng Juan 11:1-44

 • 1-16: Ang Balita tungkol kay Lazaro
 • 17-37: Si Jesus sa Harap ng Kamatayan
  • 17-27: Ako ang Muling Pagkabuhay at ang Buhay
  • 28-37: Ang Lungkot ni Jesus sa Pagkamatay ng Kaibigan
 • 38-44: Ang Muling Pagkabuhay ni Lazaro

Ang Teksto

1 Sa bayan ng Bethania
ay may isang taong nagkasakit.
                     Siya si Lazaro
                     na kapatid nina Marta at Maria.
                                         2 Si Maria ang nagbuhos ng pabango
                                                                   sa paa ng Panginoon
                                         at pagkatapos ay pinunasan iyon
                                                                   ng kanyang buhok.
Dahil may sakit si Lazaro,
3 nagpasabi kay Jesus ang magkapatid,
                                        Panginoon,
                                                       ang minamahal ninyong kaibigan
                                                       ay may sakit.

4 Nang marinig ito ni Jesus
ay sinabi niya,
                             Hindi niya ikamamatay ang sakit na ito.
                             Nangyari iyon
                                           upang maparangalan ang Diyos
                                           at sa pamamagitan nito’y
                                                        maparangalan ang Anak ng Diyos.

5 Mahal ni Jesus
                  ang magkakapatid
                  na Marta, Maria at Lazaro.
6 Gayunman, nagpalipas pa siya doon
                  ng dalawang araw
                  mula nang mabalitaang may sakit si Lazaro.

7 Pagkatapos nito,
sinabi niya sa kanyang mga alagad,
                 Magbalik tayo sa Judea.
8 Sumagot ang mga alagad,
                Guro, hindi po ba’t kamakailan lamang
                ay pinagtangkaan kayong batuhin
                                           ng mga pinuno ng mga Judio?
                Bakit pupunta na naman kayo doon?
9 Sinabi ni Jesus,
                Hindi ba’t may labindalawang oras sa maghapon?
                Hindi matitisod ang lumalakad kung umaga
                                        sapagkat nakikita niya
                                        ang nagbibigay-liwanag sa daigdig na ito.
             10 Subalit natitisod
                                       ang lumalakad kung gabi
                                       sapagkat wala na siyang liwanag.
11 Idinugtong pa ni Jesus,
              Natutulog ang kaibigan nating si Lazaro.
             Pupunta ako upang gisingin siya.

               12 Panginoon, kung natutulog lang po siya 
               ay gagaling siya,
sagot ng mga alagad.
13 Ang ibig sabihin ni Jesus
                           ay patay na si Lazaro,
                           ngunit ang akala ng mga alagad
                                                   ay talagang natutulog lamang ito.
14 Dahil dito’y tuwirang sinabi ni Jesus,
                          Patay na si Lazaro;
                          15 ngunit ako’y nagagalak
                                            dahil wala ako roon
                                                                 upang kayo’y sumampalataya sa akin.
                         Tayo na, puntahan natin siya.
16 Niyaya ni Tomas,
                  na tinatawag na Kambal,
                  ang kanyang mga kasama,
                                      Sumama tayo sa Guro, 
                                      mamamatay tayong
                                                            kasama niya.

17 Pagdating ni Jesus,
nalaman niyang
                 apat na araw nang
                 nakalibing si Lazaro.
18 May tatlong kilometro lamang
                 ang layo ng Jerusalem sa Bethania,
                                    19 kaya’t maraming taga-Jerusalem
                                       ang dumalaw
                                                          kina Marta at Maria
                                                                           upang makiramay
                                                                           sa pagkamatay ng kanilang kapatid.

20 Nang mabalitaan ni Marta
                    na dumarating si Jesus,
                    sinalubong niya ito,
                                     ngunit si Maria nama’y
                                                       naiwan sa bahay.
21 Sinabi ni Marta, 
                    Panginoon,
                                kung kayo po ay narito,
                                buhay pa sana ang kapatid ko.
                   22 Subalit nalalaman kong
                   kahit ngayo’y
                                ipagkakaloob sa inyo ng Diyos
                                ang anumang hingin ninyo sa kanya.

                       23 Muling mabubuhay
                               ang iyong kapatid,
sabi ni Jesus.
24 Sumagot si Marta,
                 Nalalaman ko pong siya’y mabubuhay muli
                                                               sa huling araw.
25 Sinabi sa kanya ni Jesus,
                Ako ang Buhay at Muling Pagkabuhay.
                Ang sinumang sumasampalataya sa akin,
                                                     kahit mamatay
                                                     ay muling mabubuhay;
                                                  26 at sinumang nabubuhay
                                                   at sumasampalataya sa akin
                                                                        ay hindi mamamatay kailanman.
                                                   Naniniwala ka ba sa sinabi ko?
27 Sumagot siya,
               Opo, Panginoon!
               Sumasampalataya po ako sa inyo
              at naniniwalang
                              kayo nga ang Cristo,
                              ang Anak ng Diyos
                                               na paparito sa daigdig.

28 Pagkasabi nito,
              umuwi si Marta.
              Tinawag niya si Maria
              at binulungan,
                             Naririto na ang Guro
                             at ipinapatawag ka.
29 Pagkarinig nito’y nagmadaling tumayo si Maria
                            upang salubungin si Jesus.
30 Wala pa si Jesus sa nayon;
naroon pa lamang siya sa lugar
                           kung saan siya sinalubong ni Marta.
31 Nang makitang si Maria’y
                           nagmamadaling tumayo
                          at lumabas,
                          sinundan siya ng mga Judiong nakikiramay sa kanila.
                          Akala nila’y pupunta siya sa libingan
                                                                        upang umiyak.

32 Pagdating ni Maria
                        sa kinaroroonan ni Jesus,
                        nagpatirapa siya sa paanan nito
                        at nagsabi,

                             Panginoon, kung narito po lamang kayo,
                             hindi sana namatay ang aking kapatid.
33 Nahabag si Jesus
at nabagbag ang kanyang kalooban
nang makita niyang
                       umiiyak si Maria,
                       pati ang mga Judiong kasama nito.
                     34 Saan ninyo siya inilibing?
tanong ni Jesus.
Sumagot sila,
                    Panginoon, halikayo at tingnan ninyo.
35 Tumangis si Jesus,
36 kaya’t sinabi ng mga Judio,
                    Talagang mahal na mahal niya si Lazaro!
37 Sinabi naman ng ilan,
                    Napagaling niya ang bulag,
                    bakit hindi niya nahadlangan
                                             ang pagkamatay ni Lazaro?

38 Muling nabagbag
                   ang kalooban ni Jesus
                                       pagdating sa libingan.
Ang pinaglibingan kay Lazaro
                   ay isang yungib
                                      na natatakpan ng malaking bato.
                                               39 Alisin ninyo ang bato,
utos ni Jesus.
Ngunit sumagot si Marta,
                                              Panginoon,
                                                          nangangamoy na po siya ngayon;
                                                          apat na araw na siyang patay.

40 Sinabi ni Jesus,
                          Hindi ba’t sinabi ko sa iyo      
                                            na kung sasampalataya ka sa akin
                                            ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos?
41 Kaya’t inalis nila ang bato.
Tumingala si Jesus sa langit
at sinabi,
                         Ama,
                                 nagpapasalamat ako sa iyo
                                                    sapagkat dinirinig mo ako,
                                                    42 at alam kong lagi mo akong diringgin.
                        Ngunit sinasabi ko ito
                                         dahil sa mga taong naririto,
                                         upang maniwala silang
                                                                ikaw ang nagsugo sa akin.
43 Pagkasabi nito ay sumigaw siya,
                       Lazaro, lumabas ka!
44 Lumabas nga si Lazaro
                          na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa;
                          may nakatakip ring tela sa mukha.
Inutos ni Jesus sa kanila,
                          Kalagan ninyo siya
                                               at nang makalaya.

Mga Tanong tungkol sa Teksto

 1. Ano ang pangalan ng taong maysakit? Sino ang mga kapatid nya? Ang mga kapatid ba niya ay binabanggit sa ibang aklat ng ebanghelyo? Paano ipinakilala ni Juan si Maria? Saan matatagpuan ito? Sino ang nagpasabi kay Jesus tungkol kay Lazaro?
 2. Pumunta ba agad si Jesus? Pagkatapos na mabalitaan ang kalagayan ni Lazaro, ilang araw muna ang dumaan bago pumunta si Jesus sa kanilang bahay?
 3. Gumaling ba si Lazaro? Ano ang tawag ni Jesus sa pagkamatay ni Lazaro? May naaalala pa ba kayong salaysay kung saan ang taong namatay ay sinabi ni Jesus na natutulog lamang?
 4. Ang kanilang pagbabalik sa Judea ba ay itinuring ng mga alagad na isang ordinaryong paglalakbay lamang? Ano ang sinabi ni Tomas tungkol sa paglalakbay na ito? May naaalala pa ba kayong salaysay tungkol kay Tomas?
 5. Nang dumating sila sa Bethania, ilang araw ng patay si Lazaro? Sa mga Judio ng panahon ni Jesus kailan nila inililibing ang patay?
 6. Sino sa dalawang magkapatid ang unang lumapit kay Jesus? Saan sila nagkatagpo?
 7. Si Marta ba ay naniniwala sa Muling Pagkabuhay? Ayon sa kanyang pag-unawa, kailan magaganap ito? Ano ang pagpapakilala ni Jesus sa sarili kay Marta? Nanampalataya ba si Marta kay Jesus? Pagkatapos niyang sabihing siya’y nananampalataya, ano ang ginawa ni Marta?
 8. May naaalala ka bang isang yugto sa ebanghelyo ni Juan kung saan may katulad ang ginawa ni Marta kay Maria?
 9. Ano ang sinabi ni Maria kay Jesus nang sila’y magkatagpo? Ano ang reaksyon ni Jesus? Ano ang sinabi ng mga tao tungkol sa reaksyon ni Jesus?
 10. Ano ang ayos ng libingan ni Lazaro? Ito ba ay katulad ng mga libingan natin ngayon? Ano ang unang utos ni Jesus pagdating niya sa libingan? Sang-ayon ba si Marta sa kanyang ipinagagawa?
 11. [Basahin ang panalangin ni Jesus sa t. 41-42] Ano ang dahilan at nagpasalamat si Jesus sa Ama? May naaalala ka bang yugto sa ebanghelyo ni Juan kung saan may katulad ang sinasabi tungkol kay Jesus na katulad ng sinasabi sa t. 42?
 12. Ano ang ikalawang utos ni Jesus pagdating sa libingan?
 13. Sino ang tumalima sa utos na ito? Ano ang kanyang ayos?
 14. Ano ang ikatlo at huling utos ni Jesus?

Maiksing Paliwanag

Sa salaysay tungkol sa pagbibigay ng buhay kay Lazaro ay makikita kung paanong inililigtas ni Jesus sa imbi ng kamatayan ang kanyang mga kaibigan sa sakramento ng binyag. Tinatawag ni Jesus na mga kaibigan silang tumanggap ng kanyang pagpapahayag tungkol sa Ama, silang nakikibahagi sa kanyang dulang, at silang nakatayo sa ilalim ng Krus na kasama ang Kanyang Ina.

Sa pagkakasulat ni Juan, ang salaysay ay maaaring hatiin sa tatlong bahagi: una, ang pagkakaantala ni Jesus at kamatayan ni Lazaro (1-16), ikalawa, si Jesus kasama si Marta at Maria (17-37), at ikatlo, si Jesus sa Puntod ni Lazaro at ang Pagkabuhay nitong muli. Mapapansin na iniuugnay ni Juan ang salaysay tungkol kay Lazaro sa kanyang salaysay sa Juan 9 tungkol sa pagbibigay ng paningin sa isang taong ipinanganak na bulag. Gayon din, ay may pagkakaugnay ang salaysay tungkol kay Lazaro sa Oras ni Jesus, ang sandali ng kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay.

Ang mga kaugnayan sa salaysay ng taong iniligtas sa pagkabulag, ay binubuo ng mga sumusunod na talata:

 • ang sinasabi ni Jesus tungkol sa pagta-trabaho habang may ilaw pa (vv. 9-10)
 • ang sabi ni Marta tungkol sa pagdinig ng Ama kay Jesus at ang panalangin ni Jesus mismo (t. 22, Juan 3:31-33)
 • ang komento ng mga kasama ni Maria tungkol sa pagpapagaling sa bulag (t. 37)

Samantala, ang mga reperensiya sa Juan 12, ang pagsisimula ng Oras ni Jesus, ay makikita sa mga sumusunod:

 • ang reperensiya kay Maria sa t. 2 at ang kanyang gagawin sa 12:3 kung saan papahiran niya ng langis ang ulo ni Jesus
 • ang sabi ni Tomas sa t. 16 tungkol sa pagsama kay Jesus upang mamatay (tingnan 12:25-26)
 • si Tomas mismo na siyang magbibigay ng pananampalataya ng isang alagad sa Cristong muling nabuhay sa Juan 20
 • si Lazarong binuhay na pagbabalakang patayin din sa Juan 12:10

Katulad ng lalaking nakakitang muli pagkatapos maghugas sa mga tubig ng Siloam, si Lazaro ay isang simbolo ng mga binyagan na tumanggap ng buhay mula sa kanyang nagpapakilalang “Ako ang Muling Pagkabuhay at ang Buhay”. Ang ang mga nananampalataya, tulad ni Marta ay inaanyayahan ding ipahayag ang kanilang pagsampalataya sa Kanya. Wika ka ng Papa Benito XVI:

Sa ikalimang Linggo (ng Cuaresma) kung saan ipinapahayag ang muling pagkabuhay ni Lazaro, natatambad sa atin ang pinakahuling hiwaga ng ating pag-iral: “Ako ang Muling Pagkabuhay at ang Buhay … Naniniwala ka ba rito?” Para sa sambayanang Kristiyano, ito ang sandali kung saan tayo’y inaanyayahang ilagay — kasama si Marta — ang lahat ng ating pag-asa kay Jesus ng Nazaret. “Oo, Panginoon, naniniwala akong ikaw ang Cristo, ang Anak ng Diyos, siyang padating na sa mundong ito.” … Ang pananampalataya sa Muling Pagkabuhay ng mga patay at ang pag-asa sa buhay na walang hanggan ang nagbubukas ng ating mga mata sa pinaka-kahulugan ng ating buhay: Nilikha ng Diyos ang lalaki’t babae para sa Muling Pagkabuhay at sa Buhay, at ang katotohanang ito ang nagbibigay ng tunay at ganap na kahulugan sa kasaysayan ng tao … Kung wala ang liwanag ng pananampalataya, ang buong sanlibutan ay mananatiling nakakulong sa loob ng isang libingang walang kinabukasan, walang pag-asa.”

Email This Post Email This Post  Print This Post Print This Post

Tags: , , , , , , ,

1 Comment on Ang Muling Pagkabuhay at ang Buhay (Juan 11:1-44)

 1. [...] Tagala: Ang Muling Pagkabuhay at ang Buhay [...]

Leave a Reply