Balangkas ng Mateo 28:16-20

 • Ang pagkikita ng mga Alagad at ni Jesus sa Galilea (16-17)
 • Mga Huling Salita ni Jesus
  • Pagpapakilala bilang Panginoon (18)
  • Ang Mandamiyento sa mga Alagad (19-20a)
  • Ang Kanyang Pangako (20b)

Ang Teksto

16 Pumunta
ang labing-isang alagad
                                   sa Galilea,
                                   sa bundok
                                           na sinabi sa kanila ni Jesus.
17 Nang makita nila si Jesus,
                     siya’y sinamba nila, 
                     subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan.
18 Lumapit si Jesus
at sinabi sa kanila,
                   "Ibinigay na sa akin
                                   ang lahat ng kapangyarihan
                                                                     sa langit
                                                                     at sa lupa.
19 Kaya’t habang kayo’y humahayo,
                                     gawin ninyong alagad ko
                                                         ang mga tao sa lahat ng bansa.
                                     Bautismuhan ninyo sila
                                                         sa pangalan ng Ama, 
                                                                           at ng Anak,
                                                                           at ng Espiritu Santo.
20 Turuan ninyo silang sumunod
                                   sa lahat ng iniutos ko sa inyo.
Tandaan ninyo,
                     ako’y laging kasama ninyo
                     hanggang sa katapusan
                                                 ng panahon.

Mga Tanong Tungkol sa Teksto

 1. Kailan nangyari ang salaysay ni Mateo, bago mamatay si Jesus o pagkatapos niyang mabuhay muli?
 2. Paano nalaman ng labing-isa na makikita nila si Jesus sa Galilea?
 3. Ano ang dahilan at labing-isa ang mga alagad na pumunta?
 4. Ano ang ginawa ng mga alagad nang makita nila si Jesus?
 5. Ano ang sinabi ni Jesus na natanggap na niya? Sino ang nagbigay nito sa kanya? Ano ang kanyang ginawa at natanggap niya ito? May naaalala ka bang talata kung saan ipinapaliwanag ang kaugnayan ng kamatayan ni Cristo at ang kanyang pagiging Panginoon?
 6. Ano ang dapat gawin ng mga alagad habang sila’y humahayo?
 7. Ang "paghayo" ba ay isang beses gagawin o siyang magiging katangian ng buhay ng alagad?
 8. Makikita ba ang Sang-tatlo sa sinabi ni Jesus?
 9. Ang pag-aaral at pagtuturo ba ay mahalaga sa gawain ng mga apostol?
 10. Ang pagbabautismo ba ay mahalaga sa gawain ng mga apostol?
 11. Ang pangako ba ni Jesus na siya’y mananatili sa piling ng kanyang mga alagad ay natupad?

Maiksing Paliwanag

Ayon kay Mateo, ang mga alagad ay pumunta nga sa Galilea tulad nga ng ipinasabi ni Cristo sa mga babaeng saksi na sinalubong niya sa daan. Nagkita sila sa isang bundok, lugar ng pagpapakilala ng Diyos. Sa ebanghelyo ni Mateo ay mahalaga ang bundok: dito’y binigkas ni Jesus ang mga pagpapala, dito rin ay nagbagong-anyo si Jesus. Nang si Jesus ay tuksuhin ng demonyo, siya’y dinala sa isang napakataas na bundok upang ipakita sa kanya ang lahat ng kaharian. At sa isang bundok rin ay ipinahayag ni Jesus sa kanyang mga alagad ang kanyang pagiging Panginoon at ang kanyang utos na gawing alagad ang mga bansa.

Nang sabihan ni Jesus ang mga babaeng saksi, tinawag niyang “kapatid” ang mga alagad. Ito’y nagpapahiwatig ng kanyang pagpapatawad sa mga alagad na na-iskandalo sa Krus. Labing-isa ang dumating na alagad, larawan ng kakulangan. Sa salaysay ni Lukas, mabubuong muli ang Labindalawa sa pangunguna Pedro (tingnan, Gawa 1). Dito sa salaysay ni Mateo ang kakulangan sa dati’y labindalawa ay larawan ng kahinaan, pati na ang pagpansing ginawa sa kakulangan ng pananampalataya sa ilang lumapit kay Jesus. Nguni’t ang kahinaan ng mga alagad ay hindi pinansin ni Jesus dahil nga natanggap na niya ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Anumang tagumpay ng mga alagad ay magmumula sa kapangyarihan ng Cristong muling nabuhay.

Sa intensyon ni Mateo, mahalaga ang mga huling salita ni Jesus sa bundok ng Galilea. Una, dito’y ipinahayag ni Jesus ang kanyang pagiging Panginoon. Natanggap na niya ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Ganap niya itong natanggap at ito’y idinidiin sa mga katagang “lahat” at “langit at lupa”. At tulad ng sinabi ni Pablo sa Fil. 2:6-11, ang ngalang “Panginoon” ay tinanggap ni Cristo dahil sa kanyang masunuring pagtalima hanggang sa kamatayan sa krus. At ang pagiging Panginoon ni Jesus ay may kahihinatnan sa buhay ng kanyang mga alagad.

Ang mandamyento sa mga alagad ang magiging katangian ng kanilang magiging buhay. Tulad ni Adan at ni Eba noong bago pa lamang ang daigdig, at tulad ng angkan ni Noe pagkatapos ng malaking baha, ang mga alagad ay inatasang humayo. Para sa sambayanan ni Mateo ang kahulugan nito’y lumabas sa Palestina at makikiisa sa misyong Katoliko na noo’y isinasakatuparan na sa mga Hentil. Gagawin nilang mga alagad ang lahat ng tao na kanilang babautismuhan at pangangaralan. Ang ebanghelisasyon kung gayon ay gaganapin sa Sakramento at sa Salita.

“Bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo,” utos ni Jesus. Sa mga katagang ito’y nababanaagan ang isang pormularyo sa binyag na kilala na sa kapanahunan ni Mateo: “Binibinyagan kita, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo.” Magpahangga-ngayon ito’y ginagamit pa rin sa Iglesya Katolika. Sa mga Judio, ang Diyos ay tinatawag sa tag-uring “Ang Ngalan” dahil nga ayaw ng mga Judio na malapastangan ang Diyos. Sa pormularyo ng binyag nina Mateo, “Ang Ngalan” ay sinasabing “Ama, Anak at Espiritu Santo”, isang pruweba na bagaman wala pang doktrina, ang Diyos ay kinikilala ng Sang-Tatlo.

Sa huli, nangako si Jesus na mananatili Siyang palagi sa piling ng mga alagad. Ang tema ng “Imanu-El” ay ipinagpapatuloy dito. Nang ipahayag ng anghel kay Jose ang kapanganakan ni Jesus, sinabi ni Mateo na ang lahat ng ito’y kaganapan ng propesiya ni Isaias: ang birhen ay maglilihi’t magdadalangtao at ang kanyang isisilang ay lalaking sanggol na tatawaging Immanu-el, Diyos sa ating piling. Sa pagtatapos ng ebanghelyo, ang Diyos-sa-ating-piling ay ipinangako ni Jesus na magpapatuloy hanggang sa wakas ng panahon. At ito nga ang kanyang presensya sa Banal na Eukaristiya na magpahangga ngayon ay tanda na hindi iniwan ni Jesus ang kanyang Iglesya.

Print This Post Print This Post  Email This Post Email This Post

Leave a Reply