Balangkas ng Mateo 14:13-21

 • Pasimula
  • Ang pagkamatay ni Juan Bautista (13)
  • Ang maraming taong sumunod kay Jesus at ang habag nito sa kanila (13)
  • Pinagaling ni Jesus ang mga may-sakit (14)
 • Ang pagapapakain ng madla
  • Ang mga tinapay at isda (15-18)
  • Ang mga ginawa ni Jesus at ng mga alagad(19)
  • Napakain at nabusog ang lahat(20-21)


Ang Teksto

13Nang marinig ni Hesus
                       ang pagkamatay ni Juan,
sumakay siya sa isang bangka
at pumunta sa isang lugar
                       na walang tao.
Ngunit nang mabalitaan naman iyon ng mga tao,
                      sila’y naglakad papalabas sa kani-kanilang bayan
                      at sinundan si Hesus.
14Pagdating ni Hesus
                        sa dalampasigan,
nakita niya
               ang napakaraming taong iyon.
Nahabag siya sa kanila kaya’t
                               pinagaling niya
                                           ang mga maysakit na dala nila.
15Nang dapit-hapon na’y
lumapit sa kanya
                  ang mga alagad.
                  Sinabi nila,
                 "Malapit na pong lumubog ang araw 
                  at ilang ang lugar na ito.
                   Papuntahin na po ninyo
                               sa mga kalapit na nayon
                                                        ang mga tao
                               upang makabili
                                             ng kanilang makakain."
16"Hindi na sila kailangang umalis.
Kayo ang magpakain sa kanila,"
sabi ni Hesus.
17Sumagot sila,
                 "Wala po tayong pagkain
                                          kundi limang tinapay lamang
                                          at dalawang isda."
18"Dalhin ninyo rito," sabi niya.
19Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao.
Kinuha ang limang tinapay
at dalawang isda,
tumingala siya sa langit
at nagpasalamat sa Diyos.
Pinaghati-hati niya ang mga tinapay
at iniutos sa mga alagad
                       na ipamahagi iyon
                                            sa mga tao.
20Napakain
at nabusog
             ang lahat.
Nang ipunin
              ng mga alagad
                          ang natirang pagkain,
nakapuno pa sila
                          ng labindalawang kaing ng tinapay.
21May limanlibong lalaki ang pinakain,
                         bukod pa
                                        sa mga babae
                                        at mga bata.

Mga Tanong Tungkol Sa Teksto

 1. Sino ang Juan na namatay? Kaano-ano siya ni Jesus? Mahalaga ba ang Juan na ito sa kasaysayan ng kaligtasan? May pagpipitagan ba sa kanya si Jesus?
 2. May kaugnayan ba sa pagkamatay ni Juan ang pagpunta ni Jesus sa isang lugar na walang tao? Ano sa palagay mo ang intensyon ni Jesus sa kanyang pag-iisa?
 3. Matagal ba sa pag-iisa si Jesus? Ano ang nakita ni Jesus sa dalampasigan? Kung ikaw ay nagluluksa at nais mong mapag-isa nguni’t maraming taong nagnanais ng iyong pansin, ano ang gagawin mo? Ano ang ginawa ni Jesus? Itinaboy ba nya ang mga tao? Ano ang kanyang naramdaman nang makita niya ang mga tao?
 4. Nang magdapit-hapon na, ano ang sinabi sa kanya ng mga alagad? Makatuwiran ba ang kanilang hiling? Pumayag ba si Jesus sa kanilang hiling? Ano ang iniutos ni Jesus sa kanila?
 5. Mga ilang tao ba ang nanduon noon? Gaano karami ang pagkaing meron ang mga alagad? Kasya ba ang pagkaing iyon para sa madla?
 6. Ano ang ginawa ni Jesus sa mga tao?
 7. Ano ang ginawa niya pagkatapos paupuin ang mga tao?
 8. Mayroon ka bang naaalalang talata na katulad ng talata 19?
 9. Ano ang ginawa niya sa tinapay? Ano ang ipinagawa niya sa mga alagad? Binanggit pa ba ni Mateo kung ano ang ginawa sa isda? Ano sa palagay mo ang dahilan at parang nakalimutan yata ni Mateo ang pamamahagi ng mga isda?
 10. Nakakain ba ang mga tao? Nabusog ba sila? Tamang-tama ba ang dami ng mga ipinakain sa mga tao?
 11. May naaalala ka bang tagpo sa Lumang Tipan kung saan ang maraming tao ay pinakain sa isang lugar na walang pagkain? Sino ang nagpakain noon?

Maiksing Paliwanag

Ang salaysay tungkol sa pagpapakain ng limang-libo ay matatagpuan din sa Markos 6:32-44. Sa pagkakasalaysay ni Mateo, kapansin-pansin ang ilang kaibahan. Una, ang pagpapakain ng limang-libo kay Mateo ay nangyaring kasunod ng naantalang pagluluksa ni Jesus. Ikalawa, bagaman kinuha ni Jesus ang tinapay at mga isda habang nagpasalamat, sa pamamahagi ng mga ito’y parang nakalimutan ni Mateo na banggitin ang mga isda. Ikatlo, ang bilang ng mga taong nanduon ay mukhang mas malaki Mateo dahil ayon sa kanya, ang mga lalaking nanduon ay limang-libo, bukod pa sa mga babae at bata. Ang mahimalang pagpapakain sa madla ay ipinagdidiinan ni Mateo.

Sa pag-uumpisa ng salaysay ay binanggit ni Mateo na nabalitaan ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya na nag-bautismo sa kanya at nagpaniguro pa sa kanyang mga alagad na si Jesus na nga ang Mesiyas na hinihintay. Alam nating malaki ang pitagan ni Jesus kay Bautista, “ang pinakadakila sa lahat ng mga lalaking ipinanganak ng isang babae.” Sa kanyang kalungkutan ay nagnais mapag-isa si Jesus nguni’t sa lugar na kanyang pinuntahan ay nauna na pala ang madla na dala-dala ang kanilang mga may-sakit. Dala ng habag niya sa mga taong nanduon, pinagaling niya ang kanilang mga may-sakit. Doon siya inabot ng paglubog ng araw.
Bagaman gusto ng mga alagad na paalisin na ang mga tao upang sila’y makakain, si Jesus mismo ang nagsabi sa kanilang sila ang magpakain ng madla. Limang tinapay at dalawang isda lamang ang meron ang mga alagad, nguni’t ang mga ito’y kinuha ni Jesus at — parang puno ng sambahayan na nagpapakain sa isang bangkete — nagpasalamat siya sa Diyos. Pagkatapos ay pinaghati-hati niya ang tinapay at inutusan ang mga alagad na ipamahagi ang mga iyon sa mga tao. Hindi na binanggit ni Mateo ang ginawa sa mga isda sapagka’t nais niyang maunawaan ng mga tagasubaybay ng kanyang ebanghelyo na ang ginawa ni Jesus dito ay katulad ng mangyayari sa Huling Hapunan, kung saan

Habang sila’y kumakain, at pagkakuha ni Jesus ng tinapay, pinagpala niya ito, pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad (Mateo 26:26).

Katulad ng mga Israelita sa disyerto na pinakain sa manna, kumain ang mga tao at sila’y nabusog. Sobra-sobra ang naiwan sa mga tinapay na ipinamahagi — labindalawang kaing. At ito’y sa kabila ng malaking bilang ng mga taong nandoon, “limang-libong lalaki, bukod pa sa mga babae at bata.”


Podcast tungkol sa Mateo 14:13-21
PAUNAWA

Mas madadalian ka sa pag-unawa ng podcast na ito kung bubuksan mo rin ang iyong Bibliya sa Mateo 14:13-21 habang ikaw ay nakikinig.




Print This Post Print This Post  Email This Post Email This Post

Tags: , , ,

1 Comment on Ang Pagpapakain ng Limang-libo (Mateo 14:13-21)

 1. [...] Tagala: Ang Pagpapakain ng Limang-libo (Mateo 14:13-21) [...]

Leave a Reply