Balangkas ng Mateo 2:1-12

 • Ang Pagdating ng mga Taga-Silangan at ang Kanilang Pakay (1-2)
 • Ang Pagkaligalig ni Herodes at ang Propesiya tungkol sa Kapanganakan ng Cristo (3-6)
 • Ang Bilin ni Herodes sa mga Bisita (7-8)
 • Ang Pagkatuklas at Pagdalaw (9-11)
 • Pagtatapos (12)

Ang Daloy ng mga Parirala

1Panahon ng paghahari ni Herodes
sa Judea

nang ipanganak si Jesus

sa Bethlehem.

Nang siya’y isilang,

may mga matatalinong taong
mula pa sa silangan ang dumating
sa Jerusalem.

2Nagtanungtanong sila,

“Nasaan ang ipinanganak
na hari ng mga Judio?

Nakita namin

sa silangan

ang kanyang bituin,
kaya’t naparito kami

upang siya’y sambahin.”

3Nang mabalitaan ito

ni Haring Herodes,
siya’y naligalig,
gayundin ang buong Jerusalem.

4Kaya’t tinipon niya

ang lahat ng mga punong pari
at mga tagapagturo ng Kautusan

at sila’y tinanong,

“Saan ba isisilang ang Cristo?”

5 Tumugon sila,

Sa Bethlehem po,
sapagkat ganito po ang isinulat ng propeta:

6‘At Ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda,
ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda.
Sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno
na mamamahala sa aking bayang Israel.’”

7Nang mabatid ito,

palihim na ipinatawag ni Herodes
ang mga matatalinong tao
at inusisa
kung kailan lumitaw
ang bituin

.

8 Pagkatapos, sila ay pinapunta niya

sa Bethlehem

na ganito ang bilin,

“Hanapin ninyong mabuti
ang sanggol.

Kapag natagpuan ninyo siya,
ipagbigay-alam agad ninyo sa akin

upang ako man
ay pumunta roon
at sumamba rin sa kanya.”

9-10Pagkarinig sa bilin ng hari,
sila’y nagpatuloy na sa paghahanap;
sila’y pinangunahan

ng bituing
nakita nila mula sa silangan

. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan

nang makita nilang tumigil ang bituin
sa tapat ng kinaroroonan ng bata.

11 Pagpasok sa bahay,

nakita nila ang bata
sa piling ni Maria na kanyang ina.

Nagpatirapa sila
at sinamba ang bata.
Inihandog din nila sa kanya

ang mga dala nilang
ginto,
insenso
at mira.

12Nang sila’y papauwi na,

nakatanggap sila ng babala
sa pamamagitan ng panaginip
na huwag nang bumalik
kay Herodes,

kaya’t

nag-iba na sila ng daan
pauwi

.

Mga Tanong Tungkol sa Teksto

 1. Sino ang hari nang ipanganak si Jesus? Saan siya ipinanganak? Mula sa ating nabasa na sa ebanghelyo ni Lukas, paanong naipanganak si Jesus sa Betlehem? Ano ang makalumang Tagalog para sa Betlehem? 1
 2. Nang maipanganak na si Jesus, sino ang dumating sa Jerusalem? Ano ang kanilang pakay? Saan sila galing? Anong uri ng tao sila?
 3. Mayroon na bang hari noon ang mga Judio? Siya ba ay Judio? Siya ba ay tunay na hari ng mga Judio? 2
 4. Ano ang reaksyon ni Herodes sa tanong ng mga bagong dating? Naging interesado rin ba siyang malaman ang tugon sa tanong ng mga bagong dating? Paano niya ipinakita ang interes na ito?
 5. Ayon sa Kasulatan, saan matatagpuan ang haring bagong panganak? Sino ang nagsabi nito?
 6. Pinigilan ba ni Herodes ang mga bagong salta sa kanilang pakay? Ano ang utos niya sa kanila? Mabait ba si Herodes sa mga maaari niyang maging karibal sa pagkahari?
 7. Nang ipagpatuloy na ng mga bisita ang kanilang paghahanap, ano ang kanilang nakita? Ano ang reaksyon nila sa pangitaing iyon? Ang bituing sinusundan ba nila ay gumagalaw? Kailan nila nalamang tapos na ang kanilang paghahanap? 3
 8. Paano nilang natagpuan ang sanggol na bagong silang? Ano ang kanilang mga dalang handog? May mga kahulugan ba ang mga handog na ito? 4
 9. Bumalik ba ang mga bisita kay Herodes? Ano ang dahilan at hindi nila sinunod ang utos ng Hari? Ang landasing tinahak nila pabalik ay katulad ba ng kanilang unang dinaanan? Sa mga Kasulatan, may kahulugan ba ang pagbabago ng landasin?

Maiksing Paliwanag

Sa pagkakasulat ni Mateo, ang mga “matatalinong tao” na dumalaw kay Jesus ay mga kinatawan ng mga bansang Hentil kung saan isusugo ni Jesus ang kanyang mga apostol sa pagtatapos ng ebanghelyo. Ang kanilang pagdalaw sa umpisa pa lamang ng ebanghelyo ay pahiwatig na ang misyon sa mga Hentil ay posible sapagka’t ang mga ito ay kumilala na sa paghahari ni Jesus.

Ang mga “matatalinong tao” na binabanggit sa salin ng Mabuting Balita ay mga “magush” na pinagmulan ng salitang Inggles na “magic” (tingnan ang unabridged Webster’s New World Dictionary). Sa totoo, ang ibig sabihin ng salita ay mayaman, matalino o makapangyarihan. Sa Daniel 2:27, ang mga ito ay tinatawag na mga “salamangkero” samantalang inilapat naman ng Griyegong si Herodotus ang salitang “magos” sa isang pari ng Zoroastrianismo na may kakayahang mag-interpreta ng mga panaginip. Sa totoo, ang mga “magush” ay kabilang sa isang sekta ng mga pari.

Ang mga “magush” ay maaari ring mga pinuno ng kani-kanilang lipi. Sa salaysay ni Mateo, ang pagnanasa nilang magpakita ng paggalang sa isang sanggol at handugan ito ng mga alay ay gawi ng mga hari para sa sanggol ng Malaking Hari na sumasakop sa kanila. Sa kanilang pagtatanong pa lamang ay ipinauunawa na sa mambabasa na ganito nga ang kanilang naging pakay. Sa huli, makikita silang sumasamba kay Jesus; si Maria ay nanduon na parang Inang-Reyna na ipinapakita sa kanila ang kanyang anak.

Ang pagsilang haring sanggol sa Isaias 9 na magdadala ng kapayapaan ay ipinahiwatig na ng kanyang bituin at ito’y napakita sa Silangan.

Ang kapangakan ng mga hari ay nakaugnay sa isang bituin, ayon kay Tacito. Ang paniniwalang ito ay matatagpuan din sa mga Kasulatan. Sa Mga Bilang 24:17 ay matatagpuan ang propesiya ni Balaam tungkol sa isang bituin na magmumula sa lipi ng Israel.

Ang isang bituin ay lilitaw kay Jacob
at ang tungkod ng kapangyarihan ay itataas sa Israel.

Ang salaysay ng pagdalaw ng mga magush mula sa Silangan ay unang bahagi lamang ng isa pang salaysay tungkol sa isa pang hari — ang Hari ng Juda sa katauhan ni Herodes ang Dakila — na sa umpisa pa lamang ay inusig na ang Mesiyas. Siya’y maitutulad sa Faraon na nag-utos ipapatay ang mga bagong silang na lalaking Israelita sa umpisa ng Exodo, at kay Haring Saul na umusig kay David, pagkatapos na itong huli’y mapahiran na ng langis ng paghirang.

Bagaman malaki ang naitulong ni Haring Herodes sa mga Judio (siya ang nagpaganda ng Ikalawang Templo), kilala rin siya sa kalupitan at pagkapalalo. Nakatala sa kasaysayan ang pagpapapatay niya sa mga sariling anak upang hindi siya mapalitan sa trono. Nang hindi bumalik sa kanya ang mga bisita mula sa Silangan, nagpadala siya ng mga sundalo sa Bethlehem upang patayin ang mga lalaking sanggol na kapapanganak pa lamang.

 1. Belen []
 2. Hindi dahil siya’y itinalaga doon ng isang mas malaking hari: ang Imperador ng Roma. []
 3. Nang tumigil ang bituin sa tapat ng isang bahay. []
 4. Ginto, bilang pagkilala sa haring-sanggol; Insenso, para sa kanyang pagka-Diyos; at mira, para sa kanyang dadaaning pagpapakasakit. []

Tags: , ,

2 Comments on Ang Pagdalaw ng mga Mago (Mateo 2:1-12)

 1. [...] Bibliya Tagala: Ang Pagdalaw ng mga Mago [...]

 2. [...] Bibliya Tagala: Ang Pagdalaw ng mga Mago [...]

Leave a Reply