Balangkas ng Markos 10:13-16

 • Ang Pagdating ng mga Nagsipagdala ng mga Bata at ang Pagsaway ng mga Alagad sa Kanila (13)
 • Ang Reaksyon ni Jesus sa Tinuran ng mga Alagad
  • Hayaan at Huwag Pigilin ang Paglapit ng mga Bata (14)
  • Ang Papasok sa Kaharian at Dapat Katulad ng mga Bata (15)
 • Pinagpala ni Jesus ang mga Bata (16)

Daloy ng mga Parirala


13
Dinala nila kay Jesus
                   ang maliliit na bata
                           upang mahipo niya,
ngunit sinaway ng mga alagad
                          ang nagdala sa mga bata.

14 Subalit lubhang nagalit si Jesus
                         nang makita ito.
Sinabi niya sa kanila:
                         Pahintulutan ninyong
                                    lumapit sa akin
                                    ang mga bata
                         at huwag ninyo silang hadlangan,
                         sapagkat sa mga katulad nila
                                                 nauukol ang paghahari ng Diyos.
15Katotohanang sinasabi ko sa inyo:
                        Ang sinumang hindi tumanggap
                                              sa paghahari ng Diyos
                        nang tulad sa isang maliit na bata 
                        ay hindi makakapasok doon
                                             sa anumang paraan.

16At niyakap ni Jesus (ang mga bata)
at nang maipatong ang kaniyang mga kamay sa mga ito,
pinagpala niya sila.

Mga Tanong Tungkol sa Talata

 1. Nasaan si Jesus sa mga oras na ito? Sino ang kanyang kasama? Ano ang kanyang ginagawa? 1
 2. Mayroon bang umabala kina Jesus? Sino ang mga ito? Ano ang kanilang dala-dala? Ano ang kanilang pakay?
 3. Pumayag ba ang mga alagad? Pinalapit ba agad nila ang mga dumating? Ano ang reaksyon ni Jesus sa ginawa ng mga alagad? Tinanggap ba niya ang mga bata?
 4. Ano ang dahilan ni Jesus at tinanggap niya ang mga bata?
 5. Ano ang “kaharian/paghahari ng Diyos”? Ayon kay Jesus para kanino ito?
 6. Ayon kay Jesus sino ang dapat tularan upang makapasok sa paghahari ng Diyos?
 7. Ano sa palagay ninyo ang katangian ng mga nakakapasok sa kaharian ng Diyos na katulad ng sa mga bata?
 8. Ano ang katangian ng mga hindi makakapasok sa kaharian ng langit?
 9. Paano ipinakita ni Jesus ang pagtanggap niya sa mga bata?
 10. Natupad ba ang pakay ng mga nagdala ng bata? Sino sa palagay ninyo ang mga ito, babae ba o lalaki? nanay o tatay?

Maiksing Paliwanag

Ang Markos 10:13-16 ay isang mahalagang talata sa mga ebanghelyo (mababasa rin ang salaysay na ito sa Mateo 19:13-15 at Lukas 18:15-17)sapagka’t dito’y makikita ang isang aspekto ng “paghahari/kaharian ng Diyos”.

Alam natin kung gaano kahalaga ang “paghahari/kaharian ng Diyos” para kay Jesus. Ang totoo’y “ebanghelyo tungkol sa paghahari/kaharian ng Diyos” ang kanyang pahayag. Sa salaysay na ito’y malinaw niyang sinabi na ang “paghahari/kaharian ng Diyos” ay para sa mga bata, at walang sinumang hindi tulad ng mga bata ang makakapasok dito.

Ano ba ang katangian ng mga bata na dapat tularan? “Huwag kayong maging mga bata sa pag-iisip” wika ni San Pablo (1 Cor. 14:20). Sa lingguwahe ng apostol, ang tinutukoy ni Jesus na maging tulad ng mga bata ay hindi ang “pag-iisip bata.” Sa salaysay mismo ay binibigyan na tayo ng isang “clue” upang maunawaan ang winika ni Jesus. Ang mga bata ay silang nagpapadala sa kanilang mga magulang. Dito’y makikita agad ang mga katangiang nababagay sa “paghahari/kaharian ng Diyos”: ang pagtitiwala sa Amang makalangit at ang patuloy na pag-asa sa Kanyang pagpapala. Marahil nakita rin ni Jesus sa mga batang dinadala sa kanya ang isang katulad ng makikita sa Salmo 131:2 kung saan ang isang sanggol na kadedede pa lamang at tiwasay na nagpapakarga sa ina ay ginamit upang isalarawan ang pag-asa at pagtitiwala sa Diyos.

Bukod pa rito, ang ekspresyon na “pumasok … sa kaharian ng Diyos” ay matatagpuan ng dalawang ulit sa labas ng Mark!os 10:14-15. Sa Mark!os 9:45-47 ay idinidiin ni Jesus na ang kasalanan (ang pagrerebelde sa Diyos) ay hindi bagay sa kaharian ng Diyos (tingnan din ang mga katulad na talata sa 1 Kor. 6:9-10.15;Gal. 5:21; Eph. 5:5). Sa salaysay tungkol sa isang mayaman na nagtanong tungkol sa buhay na walang hanggan, idiniin ni Jesus kung gaano kahirap para sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos (Mk. 10:23-25; Mt.19:23-24; Lk. 18:24-25). Silang mga hindi nagtitiwala at umaasa sa sariling kakayahan o kayamanan ang makakapasok sa kaharian at sa buhay na walang hanggan.

 1. Tingnan ang t. 10. Si Jesus at ang mga alagad ay “nasa bahay” — malamang na sila’y nasa bahay ni Pedro sa Cafarnaum. []

Tags: , ,

1 Comment on Tulad ng mga Bata (Markos 10:13-16)

 1. [...] Bibliya Tagala: Tulad ng mga Bata (MarkHosea 10:13-16) [...]

Leave a Reply