Balangkas ng Markos 1:40-45

 • Ang Pagpapagaling ng Ketongin (40-42)
 • Ang Bilin ni Jesus (43-44)
 • Ang Ginawa ng Ketonging Pinagaling (45a)
 • Si Jesus sa mga Pook na Hindi Matao (45b)

Ang Teksto

40At isang ketongin
ang lumapit
kay Jesus

na namamanhik
at naninikluhod

sa kaniya.

Sinabi niya kay Jesus:

Kung ibig mo,
linisin mo ako!

41Nahabag si Jesus.

Iniunat niya ang kaniyang kamay
at hinipo
ang ketongin

at sinabi:

Ibig ko.
Luminis ka.

42Nang masabi ito ni Jesus,

biglang nawala ang ketong
at luminis siya.

43Agad siyang pinaalis ni Jesus
na may mahigpit na bilin.
44Sinabi ni Jesus:

Huwag na huwag mong sasabihin
kaninuman
ang nangyaring ito,

sa halip,

pumunta ka
at magpakita sa saserdote.
Maghain ka
para sa iyong pagkalinis
ayon sa iniutos ni Moises,

bilang patotoo sa kanila.

45Ngunit nang lumabas ang tao
ay ipinamalita
at ikinalat
sa marami

ang nangyari sa kaniya.

Dahil dito,

hindi na hayagang makapasok
ng lungsod

si Jesus.

Naroon na lamang siya

sa mga ilang na pook
sa labas ng bayan.

Gayunman, pinuntahan pa rin siya

ng mga tao
buhat sa iba’t ibang dako.

Mga Tanong Tungkol sa Teksto

 1. Sino ang lumapit kay Hesus?
 2. Nasaan si Hesus? Si Hesus ba ay nasa isang ilang na lugar? Ipaliwanag ang sagot.
 3. Ano ang nais ng taong lumapit kay Hesus? Bakit kaya nais niya iyon mula kay Hesus?
 4. Ano ang reaksyon ni Hesus?
 5. Dapat ba na hipuin ng isang tao ang isang ketongin? Bakit?
 6. Ano ang sinabi ni Hesus nang hipuin niya ang ketongin? Ano ang nangyari sa ketongin?
 7. Ano ang sinabi ni Hesus pagkatapos na malinis ang ketongin? Paano niya sinabi iyon? Malambing ba siyang nagsalita?
 8. Ano ang patotoo na binabanggit ni Hesus? Ito ba ay ayon sa Kasulatan? Saan makikita ang sinasabi ni Hesus?
 9. Sinunod ba ng dating ketongin ang sinabi ni Hesus? Ano ang kanyang ginawa?
 10. Si Hesus ba ay hindi na makapasok sa mga bayan-bayan dahil sa ginawa ng dating ketongin o dahil ito ay kanyang hinipo? Ipaliwanag ang iyong sagot.
 11. Hindi na ba nakagamot uli si Hesus?
 12. Anong dalawang bagay sa teksto ang maaari mong gamitin para sa iyong pagunawa sa iyong misyon bilang Kristiyano? Ipaliwanag ang iyong sagot

Maiksing Paliwanag

Kailangan agad sabihin ng ang sakit na ketong sa Israel ay hindi katumbas ng ating “Hansen’s Disease”. Kung babasahin ang Levitico 13-14 ay mapapansin na kahit balakubak, buni at ang pamumuti ng mga lumang kurtina sa bahay ay tinatawag nilang “ketong”. Ang taong may ketong ay pinapalayas mula sa kanyang tahanan at hindi pinapayagang makisalamuha kahit kanino. Para sa mga ito ang batas sa Lev. 13:45-46

“Ang taong may sakit sa balat na parang ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, huwag mag-aayos ng buhok, tatakpan ang kanyang nguso at laging sisigaw ng, ‘Marumi ako! Marumi ako!’ Hangga’t siya’y may sugat, ituturing siyang marumi at sa labas ng kampo maninirahang mag-isa.”

Sa Markos 1:40-45, isang ketongin ang lumapit kay Jesus. Marahil ay hinintay muna niyang mapag-isa si Jesus bago siya lumapit. Malakas ang loob ng taong ito, sapagka’t ang mga ketongin nga ay hindi maaaring lumapit kahit kanino. Ang lakas ng loob ng taong ito ay dahil sa kanyang pananalig na kaya ni Jesus na siya’y gawing malinis. At pinagaling nga siya ni Jesus sa pamamagitan ng paghipo. Kahit sa kasong ito, ang paghipo sa isang ketongin ay hindi pinapayagan ng batas dahil ang nanghipo ay maaaring mahawa. Nguni’t gayon na lamang ang awa ni Jesus at ang kanyang pagnanasang mapagaling ang ketongin kung kaya’t ang batas na ito tungkol sa kalinisan ay hindi niya pinansin.

Alam na natin na si Jesus ay ang “Banal ng Diyos.” Sa Lumang Tipan, ang “Kabanalan” ay pinag-iingatan dahil nga ito’y madaling mapalitan ng “Karumihan”. Sa Bagong Tipan, ang Kabanalang taglay ni Jesus ay hindi nagagapi: kahit saan siya pumunta ang mga marurumi ay napapalis.

Mahigpit na ibinilin ni Jesus sa tao na huwag nitong ipamamalita ang kanyang ginawa at gawin ang hinihingi ng Levitico para sa mga taong nalinis na (tingnan ang buong Levitico 14): siya’y magpapasuri sa mga pari at maghahandog ng nararapat na alay. Dito mapapansin na si Jesus ay may malaking pitagan sa institusyon ng Kabanalan; dito’y napapabulaanan ang mga nagsasabing hindi iginalang ni Jesus ang relihiyon ng kanyang mga kababayan.

Hindi sinunod ng tao ang bilin ni Jesus, dahil na rin sa laki ng kanyang tuwa. Nguni’t dahil sa tuwang iyon, kailangang magbayad si Jesus. Mula noon, sabi ni Markos, ay hindi na siya makapasok sa mga lugar na matao. Sa umpisa ng kuwento, ang ketongin ang may ganitong kalagayan. Sa pagtatapos ng kwento, si Jesus naman ang nagkaroon ng ganitong kalagayan, na para bang sa pagpapagaling niya sa ketongin ay inako niya ang malungkot na kalagayan nito.

Tags: , , ,

1 Comment on Ang Pagpapagaling sa Ketongin (Markos 1:40-45)

 1. [...] Tagala: Ang Pagpapagaling ng Ketongin Posted by angfrayle Ordinary Time, The Sunday Lectionary Subscribe to RSS feed  Email [...]

Leave a Reply