Ang Balangkas ng Markos 9:2-10

 • Sa Bundok ng Pagbabagong-Anyo (2-8)
  • Si Jesus at ang kanyang mga kasama (2a-b)
  • Ang Pagbabagong-Anyo (2c-3)
  • Si Elias at si Moises (4)
  • Ang Tatlong Tolda (5-6)
  • Ang Ulap at ang Tinig (7)
  • Pagtatapos (8)
 • Habang Pababa ng Bundok (9-10)
  • Ang Bilin ni Jesus (9)
  • Pagtatapos: Ang Reaksyon ng mga Alagad (10)

Ang Daloy ng Parirala

2Pagkaraan ng anim na araw,

isinama ni Jesus sina
Pedro,
Santiago
at Juan.

Dinala niya silang bukod

sa mataas na bundok
na sila lang ang naroroon.

Siya ay nagbagong anyo

sa harap nila.

3Ang kaniyang kasuotan

ay naging makinang,
pumuti na gaya ng niyebe.
Walang tagapagpaputi ng damit
sa lupa

ang makapagpapaputi ng ganoon.

4Si Elias, kasama ni Moises

ay nagpakita
sa kanila

na nakikipag-usap

kay Jesus.

5Si Pedro ay nagsabi

kay Jesus:
Guro, mabuti
para sa amin
na kami ay naririto.

Magtatayo kami

ng tatlong kubol,
isa para sa iyo,
isa para kay Moises
at isa para kay Elias

.

6Hindi niya alam

ang kaniyang sasabihin
sapagkat sila
ay takot na takot.

7At dumating

ang isang ulap
at nililiman sila.

Narinig nila

ang isang tinig
mula sa ulap

na nagsasabi:

Ito ang minamahal kong Anak,
pakinggan ninyo siya.

8Ngunit kapagdaka
sa pagtingin nila sa paligid,

wala na silang nakitang sinuman
kundi si Jesus na lamang

na kasama nila.

9Habang sila

ay bumababa
mula sa bundok,

pinagbilinan sila ni Jesus

na huwag nilang sabihin kaninuman
ang kanilang nakita

malibang

mabuhay mula sa mga patay
ang Anak ng Tao.

10Iningatan nila

sa kanilang sarili
ang pananalitang ito

at nagtatanungan sila

kung ano ang ibig sabihin
ng pagkabuhay mula sa mga patay

.

Mga Tanong Tungkol sa Salaysay

1. Kailan nangyari ang kaganapan ikinwento ni Markos? Anim na araw pagkatapos ng anong pangyayari? Tama bang sabihin na ang pagbabagong-anyo ay nangyari sa “ika-pitong araw”? Ano ang pumapasok sa isipan mo kapag narinig ang talatang “ika-pitong araw?”
2. Sino ang kasama ni Jesus? Saan niya unang nakatagpo ang mga ito? Sa puntong ito ng kasaysayan ni Markos, ano na ang alam mo tungkol sa tatlong alagad na ito?
3. Saan sila pumunta? Sa palagay mo, naging madali ang pagpunta nila roon? May kasama pa ba silang iba roon?
4. Ano ang nangyari kay Jesus? Ano ang nangyari sa kanyang pagbabagong-anyo? Maka-lupa ba ang pangyayaring iyon? Paano mo nalaman iyon?
5. Sino ang mga nagpakitang kasama ni Jesus? Ano ang kanilang ginagawa? Ano ba ang kahalagahan ng dalawang ito sa kasaysayan ng Israel?
6. Ano ang naging reaksyon ni Pedro? Ano ang “kubol” na tinutukoy ni Pedro? Ito ba ay may kaugnayan sa isang pista ng mga Hudyo? Ano ang isinasa-kasalukuyan ng kapistahang ito?
7. Ano ang naramdaman ng mga alagad: tuwa ba?
8. Ano ang nangyari pagkatapos magsalita ni Pedro. Ang pangyayari bang ito’y noon lang nangyari? Kung hindi, saan pa sa banal na Kasulatan nangyari ang pagdating ng isang ulap? Ano ang ipinapahayag ng ulap na ito?
9. Ano ang narinig mula sa tinig na nagmula sa ulap? Ang sinabi ba’y meron katulad sa Ebanghelyo ni Markos? Kailan unang narinig ang tinig na iyon? May pagkakatulad ba ang mensahe ng Tinig sa dalawang okasyon na ito? Ano ang pagkakaiba?
10. Nandun pa ba ang mga kausap ni Jesus pagkatapos magsalita ng Tinig?
11. Ano ang ibinilin ni Hesus sa mga alagad pagbaba nila ng bundok? May katulad ba ang bilin na ito sa mga sinasabi ni Jesus sa mga demonyong nakakakilala sa kanya? Ano ang pagkakaiba? Ano ang tawag sa “sekretong” ito?
12. Naintindihan ba ng mga alagad ang bilin sa kanila ni Jesus? Naintindihan ba nila ang ibig sabihin ng “muling pagkabuhay ng mga patay”?

Maiksing Paliwanag

Anim na araw pagkatapos na pagsabihan ni Jesus si Pedro dahil sa pagtutol nitong huli sa pagkaunawa ni Jesus sa sarili at sabihan ang mga alagad tungkol sa katuturan ng kanyang pagapapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay para sa kanilang buhay, pumunta si Jesus kasama ang tatlong alagad sa bundok. Dito’y ipinakita niya sa kanyang mga alagad na siya’y makalangit, at pati na si Moises at Elias ay napakitang kasama niya. Ang mga salita ni Pedro sa okasyong ito ay nagpapahiwatig na nangyari ang kaganapan sa isang araw ng Kapistahan ng mga Tolda.

Ang Kapistahan ng mga Tolda ay ipinagdiriwang ang ala-ala ng pananahan ng mga Israelita sa Disyerto. Kaakibat ng pagdiriwang na ito ay ang paniniwala na sa Huling Araw, ang mga banal ay darating kasama ang Panginoon at maninirahang muli sa mga tolda. Sa alok ni Pedro na magtayo ng mga tolda para kay Jesus at sa dalawang propeta ay mahihinuha ang kanyang pagkakaunawa na dumating na ang Huling Araw at si Jesus ang Panginoon na pinakahihintay. Nguni’t ayon na rin kay Markos, ang pagkakaunawang ito ay malabo pa kahit sa isip ni Pedro — nasabi niya ito dahil sa matinding takot. Pagkatapos na muling mabuhay si Jesus ay mauunawaan niya na ang yugtong ito ay pagpapatunay na may Huling Araw nga at dapat nga itong hintayin nang may pag-asa (tingnan 2 Pedro 1:16-19)

Ang ulap na lumilim sa kanila ay isa sa mga elementong maka-langit ng salaysay. Mula sa ulap na ito’y narinig ng mga saksi ang isang Tinig na nagpakilala kay Jesus. “Ito ang aking Anak na minamahal; pakinggan ninyo Siya”. Ang unang bahagi ng mensaheng ito ay walang iniba sa sinabi ng Tinig nang si Jesus ay binyagan ni Juan Bautista. Ang ikalawang bahagi ay bago. Mula ngayon si Jesus na — hindi si Moyses o si Elias — ang magiging gabay ng bagong Israel na isisilang mula sa tadyang ni Jesus na nakapako sa Krus.

Ano ang katuturan ng pagbasa ng salaysay na ito sa Ikalawang Linggo ng Cuaresma? Ito ang wika ng Papa Benito XVI:

Ipinapakita sa atin ng Ebanghelyo ng Pagbabagong-Anyo ng Panginoon ang kaluwalhatian ni Kristo — kaluwalhatiang nagpapahayag ng Muling Pagkabuhay at ng pagpapaka-Diyos ng tao. Nauunawaan ng sambayanang Kristiyano sa kaganapang ito na si Jesus mismo ang gumagabay sa kanila, tulad ni Pedro, Santiago at Juan “paakyat sa isang mataas na bundok upang mapag-isa”, upang tanggaping muli kay Kristo bilang mga anak sa Anak, ang Kaloob (Grasya) ng Diyos. “Ito ang aking Anak, ang pinakamamahal, na kinalulugdan Ko. Pakinggan ninyo Siya”. Ito ay isang paanyaya na iwan ang ingay ng pang-araw-araw na buhay upang ilagay ang sarili sa Presensya ng Diyos. Nais NIya na ibigay sa atin bawa’t araw ang Salita na nakakapasok sa kaibuturan ng espirito upang mahinuha natin ang mabuti at masama at upang palakasin ang ating kagustuhan sa pagsunod sa likuran ng Panginoon.

Tags: , , , , , ,

1 Comment on Ang Pagbabagong-Anyo ng Panginoon (Markos 9:2-10)

 1. [...] Bibliya Tagala: Ang Pagbabagong-Anyo ng Panginoon [...]

Leave a Reply