Balangkas ng 1 Juan 2:1-6

 • Tagapagtanggol sa Ama at Handog sa Ikapagpapatawad ng Kasalanan (1-2)
 • Pagkilala, Pag-ibig at Pagsunod sa Utos ng Diyos (3-5)
 • Mabuhay ng Tulad ni JesuCristo (6)

Daloy ng Parirala

1 Mga anak,

isinusulat ko ito sa inyo
upang huwag kayong magkasala.

Ngunit kung magkasala ang sinuman,

may Tagapagtanggol tayo sa Ama,
si Jesu-Cristo,
Ang Matuwid.

2 Si Cristo

ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan,
hindi lamang ang ating mga kasalanan,
kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao.

3Nakakatiyak tayong

nakikilala natin ang Diyos
kung sinusunod natin
ang kanyang mga utos.

4Ang nagsasabing,

“Nakikilala ko siya,”

ngunit hindi naman sumusunod

sa kanyang mga utos
ay sinungaling,
at wala sa kanya ang katotohanan.

5Ngunit ang tumutupad

sa salita ng Diyos
ay umiibig nang wagas sa Diyos.

Sa ganito, nalalaman natin na

tayo’y talagang nasa kanya.

6 Sinumang nagsasabing

nananatili siya sa Diyos
ay dapat mamuhay
tulad ng pamumuhay ni Jesu-Cristo.

Mga Tanong Tungkol sa Teksto

 1. Ano ang pakay ni Juan sa pagsulat?
 2. Ano ang nangyayari kapag ang isang tao’y nagkakasala?1
 3. Dapat pa bang magkasala ang umiibig sa Diyos?2
 4. May posibilidad ba na ang nananampalataya ay makagawa ng kasalanan? 3
 5. Kung ang isang nananampalataya ay magkasala, dapat ba siyang mawalan ng pag-asa? Dapat ba siyang lumayo sa Diyos at isiping hindi na siya mapapatawad? Ano ang dahilan at kahit ang mananampalatayang nagkasala ay may dahilan pang umasa sa pagpapatawad ng Diyos? 4
 6. May naaalala ka bang mga talata sa ebanghelyo ni Juan tungkol sa Tagapagtanggol na sugo ng Diyos?
 7. Ano ang “handog na ikapagpapatawad”? 5
 8. Paano natin malalaman na tayo’y kumikilala sa Diyos?
 9. Ano ang tawag sa mga taong nagsasabing kilala nila ang Diyos nguni’t hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos?
 10. Ang mga sinungaling ba ang malaya? 6
 11. Paano natin malalaman na tayo’y talagang nananahan sa Diyos?
 12. Paanong namumuhay ang mga nananatili sa Diyos? 7

Maiksing Paliwanag

Ang mga talata ng 1 Juan 2:1-6 ay mas madaling maunawaan sa loob ng konteksto ng 1 Juan 1:5-2:17. Pansinin ang balangkas na sumusunod:

 • 1:5-10: Maglakad tayo sa Liwanag ng Diyos
 • 2:1-6 : [Ang ating talata]
 • 2:7-11: Ang Naglalakad sa Liwanag ay Umiibig sa Kapatiran
 • 2:12-14: Para Kanino ang Sulat na Ito?
 • 2:15-17: Kayong Mga Tumutupad sa Kagustuhan ng Diyos

Pansinin na ang ating talatang pinag-aaralan ay nasa pagitan ng mga talata tungkol sa pamumuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos (1,5-10) at tungkol sa utos ni Cristo na ang mga alagad ay mag-ibigan (2:7-11).

Sa mga talata ng 2,1-2 ay ipinagdidiinan ni Juan na ang pamumuhay ng mga kasapi ng kanyang sambayanan ng pananampalataya ay hindi dapat mahaluan ng kasalanan. Ang “kasalanan” na iniisip ni Juan sa mga talatang ito ay ang paghiwalay sa kapatiran at magkaroon ng “pananampalataya” na iba sa ibinigay sa kanila ng apostol. Isinulat ni Juan ang kanyang sulat pagkatapos na magkaroon ng isang hidwaan sa kanyang sambayanan kung saan may ilan na umalis at ayaw nang sumunod sa turo ng apostol. Ang mga ito ay tinatawag ni Juan na mga “anti-Cristo” (1 Jn. 2:18-19) sapagka’t kanilang tinanggihan ang Cristong ipinahayag “mula pa noong una. (cf. 1 Jn. 1:1-3)” Ito ang Cristo na Tagapagtanggol (tingnan din Juan 14:15-17) sa harapan ng Ama, ang Matuwid na naging “Kasalanan” (2 Cor. 5:21) upang maging handog para sa ikapagpapatawad ng lahat.

Ang mga talata 2,3-5 ay mas madaling maunawaan kung pag-aaralang kasabay ng 2,7-11. Ang “kagustuhan” ng Diyos, ang “utos” ng Diyos, ang “salita” ng Diyos na tinutukoy dito ay ang kautusan ni Jesus tungkol sa pag-ibig sa Diyos at sa “kapwa” kung saan ang “kapwa” ay ang “kapwa-Kristiyano”, ang kapatiran. Alam natin na noong gabing siya’y ipagkanulo, hinugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad bilang halimbawa ng pag-ibig na dapat nilang ipakita sa bawa’t isa. Ang halimbawang ito ay pagsasalarawan ng uri ng pag-ibig na kanyang ipinakita sa Krus: wala nang higit pang pag-ibig sa ganito, na ialay ng isa ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Nguni’t ang mga humiwalay sa kapatiran ay silang mga tumatanggi na may halaga para sa kaligtasan ang Krus at may kaugnayan ang mga ginawa ni Jesus sa kagustuhan at gawain ng Diyos. Ang mga ito — na marahil ay silang mga bumuo ng sektang Gnostiko — ay hindi naniniwalang ang Cristo ay tao, at ang kamatayan sa Krus ay isang pangitain lamang at hindi tunay na nangyari.

Sa huli, inanyayahan ni Juan ang mga natirang kasapi ng kanyang sambayanan na mamuhay tulad ni JesuCristo, Ang Matuwid, na namuhay ayon sa kagustuhan ng Ama. Sabi nga ni San Pablo:

Para sa ating kapakanan,

siyang hindi nakakilala ng kasalanan
ay ginawa Niyang “kasalanan”

upang sa Kanya,

tayo’y maging Katuwiran ng Diyos.

(2 Cor. 5:21)

 1. Siya’y napapawalay sa Diyos at sa kapwa tao. []
 2. Hindi []
 3. Oo []
 4. Dahil kay JesuCristo, ang ating Tagapagtanggol at Handog sa Ikapagpapatawad ng Kasalanan []
 5. Sa Lumang Tipan, ito ang handog na iniaalay ng punong-pari isang beses isang taon para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Nguni’t para sa mga Kristiyano ang handog na ito ay inialay na isang beses at para sa lahat ng panahon sa paghahandog ni JesuCristo sa Krus. Basahin ang Hebreo 10:1-18. []
 6. Hindi. Wala ang Katotohanan sa kanila. Samakatuwid wala sa kanila ang nagpapalaya, dahil nga ang Katotohanan ang nagpapalaya. Tingnan Juan 8:31-32 []
 7. Dapat silang mamuhay ng matuwid tulad ni JesuCristo, Ang Matuwid, 1 Jn. 2:1 []

Tags: , , , ,

Leave a Reply