Balangkas ng Juan 15:1-10

 • Ang Puno ng Ubas, ang Ama, at ang mga Alagad (1-3)
 • Manahan (Manatili) Kayo Sa Akin (4-10)
  • Manahan kayo sa akin, at kayo’y mamumunga (4-5)
  • Ang hindi mananahan sa akin ay mamamatay (6)
  • Manahan kayo sa akin at hingin ninyo ang inyong ibigin (7-8)
  • Manahan kayo sa aking Pag-ibig; tuparin ninyo ang aking utos (9-10)

Daloy ng Parirala

1Ako ang tunay na puno ng ubas.
Ang aking Ama ang tagapag-alaga.
2Ang bawat sanga na nasa akin

na hindi namumunga
ay inaalis niya.

At ang bawat sangang namumunga

ay nililinis niya
upang lalo pang magbunga ng marami.

3Kayo ay malinis

na sa pamamagitan ng salita
na sinalita ko sa inyo.

4Manatili kayo sa akin
at ako ay mananatili sa inyo.

Ang sanga ay hindi makakapamunga sa kaniyang sarili
malibang ito ay manatili sa puno ng ubas.

Maging kayo man ay hindi makakapamunga

malibang manatili kayo sa akin.

5Ako ang puno ng ubas,
kayo ang mga sanga.

Ang nananatili sa akin
at ako sa kaniya
ay magbubunga nang sagana

sapagkat kung hiwalay kayo sa akin

hindi kayo makakagawa ng anuman.
6Malibang ang sinuman ay manatili sa akin,
siya ay itatapon tulad ng sanga
at ito ay natutuyo.

Kanila itong tinitipon
at itinatapon sa apoy,
at ito ay sinusunog.
7Kung kayo ay mananatili sa akin
at ang aking mga salita ay manatili sa inyo,

hingin ninyo ang anumang inyong ibigin
at ito ay mangyayari sa inyo.

8Sa ganito naluluwalhati ang aking Ama

na kayo ay magbunga ng sagana
at kayo ay magiging mga alagad ko.

9Kung papaanong inibig ako ng Ama
ay gayon ko rin kayo inibig.

Manatili kayo sa aking pag-ibig.
10Kung tutuparin ninyo ang aking mga utos,
mananatili kayo sa aking pag-ibig.

Tulad ko, tinupad ko ang mga utos ng aking Ama
at nanatili sa kaniyang pag-ibig.

Mga Tanong tungkol sa Juan 15:1-10

 1. Kailan sinabi ni Hesus ang mga salita sa Juan 10?
 2. Sino ang kanyang mga kausap?
 3. Paano niya ipinapakilala ang kanyang sarili dito?
 4. Sa ano niya inihahambing ang mga alagad? Ang Ama?
 5. Ano ang ayos ng puno ng ubas? Paano ito inaalagaan? Bakit kailangang nakasabit ang puno ng ubas?
 6. Ang mga sanga ba ng ubas ay malaki? Alin ang mas malaki: ang bunga ng ubas o ang mga sanga?
 7. Paano inaalagaan ang puno ng ubas?
 8. Ano ang ginagawa ng Ama para magbunga ang ubas?
 9. Ano ang ginagawa sa mga sanga na hindi nagbubunga?
 10. Sa mga sangang nagbubunga, ano ang ginagawa ng tagapag-alaga ng ubasan?
 11. Bakit hindi maaaring humiwalay ang alagad kay Hesus?
 12. Sa paanong paraan nananatili ang alagad kay Hesus?

Maiksing Paliwanag

Ang Juan 15:1-10 ay isang sipi mula sa mga Talumpati ni Jesus sa Huling Hapunan. Nahugasan na niya ang mga paa ng mga alagad at ngayon nga’y nag-umpisa na siyang magpaalam. Sa dulo ng Juan 14:31 ay sinabi na niya sa mga alagad, “Magsitayo kayo at tayo’y magpatuloy na.” Kung kaya’t maaari nating isipin na sa umpisa ng Juan 15:1 si Jesus ay nagsasalita habang siya at ang mga alagad ay naglalakad.

Sa mga talatang ito ay idinidiin ni Jesus ang uri ng kaugnayan mayroon siya at ang mga alagad. Siya ang puno ng ubas at ang mga alagad ang mga sanga. Kung matatandaan, ang Israel ang puno ng ubas na inilabas ng Diyos sa Ehipto, itinanim at pinalago (Ps. 80,8-11; Hos. 10:1). Ngayon nga’y ipinapakilala ni Jesus na siya ang tunay na puno ng ubas, ang bagong Israel, at ang mga alagad ang mga sanga nito. Si Jesus ang puno ng ubas na magbibigay ng magagandang bunga para sa tagapag-alaga ng ubasan. KUng tutuusin, ang nagbibigay ganda sa isang ubasan ay ang mga kumpol-kumpol na ubas na tumutubo dito. Nguni’t ang mga ubas ay tumutubo sa mga sanga ng puno. Ang Puno ng Ubas ay maghahandog ng mabubuting bunga sa Ama sa pamamagitan ng mga sangang nananatili’t namamahay sa kanya. Sa ganitong paraang ay nagbibigay ng luwalhati ang mga sanga sa Ama. Nguni’t magagawa lamang nila ito kung sila’y talagang nananahan sa Puno ng Ubas.

Ang mga alagad, tulad ng mga sanga ng ubas, ay mananatili sa puno kung hahayaan nilang mamahay sa kanila ang mga salita ni Jesus. Ito’y mangyayari kung kanilang tutuparin ang kanyang mga utos. Gayundi’y mananahan sila sa pag-ibig ni Jesus kung kanilang gagawin ang kanyang utos: mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Ibinigay na ni Jesus ang ehemplo nang hugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Magbibigay pa uli siya ng mas dakilang ehemplo sa Krus.

Si Jesus at Puno ng Ubas, ang mga alagad ang sanga. Sa larawang ito’y ipinapaliwanag sa atin ang isang aspeto ng kaugnayan ni Jesus bilang Ulo ng kanyang Katawan, ang Iglesya. KUng paanong ang Anak ay nabubuhay sa Ama, gayundi’y binibigyan niya ng buhay ang kanyang mga sangkap. Kung kaya naman ang sinumang hihiwalay sa Anak ay malalayo sa buhay at mamamatay.

Tags: , , ,

Leave a Reply