Balangkas ng Gal.5:16-26

 • Gawing Patnubay ang Espiritu, Hindi ang Pita ng Laman (16-18)
 • Ang Hilig ng Lamang (19-21)
 • Ang Mga Bunga ng Espiritu (22-26)
  • Ang mga Bunga ng Espiritu (22-23)
  • Paghariin ang Espiritu (24-26)

Daloy ng Parirala

16Sinasabi ko sa inyo,
ang Espiritu

ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay
at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman.
17Sapagkat ang mga nasa ng laman
ay laban sa kalooban ng Espiritu,
at ang kalooban ng Espiritu

ay laban sa mga nasa ng laman.
Laging naglalaban ang dalawang ito kaya’t hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin.
18Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu,
wala na kayo sa ilalim ng Kautusan.

19Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman:

pakikiapid,
kahalayan at kalaswaan;
20 pagsamba sa diyus-diyosan,
pangkukulam,
pagkapoot sa isa’t isa,
pag-aaway-away,
pagseselos,
pagkakagalit at kasakiman,
pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi,
21pagkainggit,
paglalasing,
kalayawan,
at iba pang katulad nito.

Muli ko kayong binabalaan:

ang gumagawa ng mga ito
ay hindi magkakaroon ng bahagi
sa kaharian ng Diyos.

22Subalit ang bunga ng Espiritu ay

pag-ibig,
kagalakan,
kapayapaan,
katiyagaan,
kabaitan,
kabutihan,
katapatan,
23 kahinahunan,
at pagpipigil sa sarili.
Walang batas laban sa mga ito.

24At pinatay na

ng mga nakipag-isa kay Cristo Jesus

ang kanilang makasariling pagkatao,
pati na ang mga masasamang hilig nito.

25Kung ang Espiritu ang nagbibigay-buhay sa atin,
siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay.
26Huwag na tayong maging palalo,
huwag na nating galitin ang isa’t isa,
at huwag na rin tayong mag-inggitan.

Mga Tanong Tungkol sa Gal. 5:16-26

 1. Ayon kay Pablo, paano mananatiling malaya (hindi alipin) ang Kristiyano?
 2. Maaari bang pagsamahin ang buhay sa Espiritu at ang pagsunod sa pita ng laman?
 3. Ano ang mga bunga ng pagsunod sa pita ng laman? Ang mga bungang ito ba ay nakakatulong sa pagtataguyod ng sambayanan? Napapag-isa ba ng mga bunga ng laman ang mga kasapi ng sambayanan ng pananampalataya?
 4. Ang mga sumusunod ba sa pita ng laman ay makakapasok sa kaharian ng Diyos?1
 5. Anu-ano ang mga bunga ng Espiritu? Ang mga ito ba ay nakapagtataguyod ng pagkakaisa sa sambayanan?
 6. Alin ba ang dapat paghariin sa buhay ng Kristiyano, ang Espiritu o ang pita ng laman?
 7. Sa sambayanang pinaghaharian ba ng Espiritu ay may mga palalo, pagkakagalit, inggitan?
 8. Kailan natin natanggap ang Espiritu Santo? 2

Maiksing Paliwanag

Sa bokabularyo ni San Pablo ang mga katagang “ayon sa Espiritu” at “ayon sa pita ng laman” ay tumutukoy sa buhay na umaayon sa kagustuhan ng Diyos (ayon sa Espiritu) at hindi umaayon sa kagustuhan ng Diyos (ayon sa pita ng laman). Sa mga talatang ito ng Galatas ay ipinapakita ang pagkakaiba ng mga buhay na ayon sa pita ng laman (tt. 19-21), at ayon sa Espiritu (tt. 22-26).

Pansinin ang mga listahan ng bunga ng pita ng laman at bunga ng Espiritu. Ang una’y dala ng pagkapalalo at makasarili; ang ikalawa ay dala ng mga buhay na natuto nang umibig sa Diyos ng higit sa lahat, at sa kapwa tulad ng sa sarili. Ang Espiritu ni Cristo na tinanggap sa binyag ay dapat papaghariin, nang sa gayon, kahit ang sambayanan ay matanggap ang pagkakaisa at kapayapaang dulot ni Cristo.

 1. Tingnan din, Roma 8,5-8 []
 2. Noong tayo’y binyagan ay ibinuhos ang Espiritu sa atin. Tingnan, Roma 5:5, Roma 8:15-16 []

Tags: , , ,

Leave a Reply