Ebanghelyo

biblista on 2012/10/29

Continue reading about Ang Mahalagang Utos

biblista on 2012/10/29

Continue reading about Ang Mahalagang Utos

biblista on 2012/05/03

“Kaibigan ng Panginoon.” Maaaring hindi natin maituring na “kuya” ang Panginoon dahil sa ating karanasan sa ating mga “kuya” o “kapatid” na nagmula sa ating mga magulang. Sinasabing ang mga kapatid ay mga kasapi ng pamilyang nakagisnan mo na samantalang ang mga kaibigan ay mga kasapi ng pamilyang iyong hinirang. Dito’y idinidiin din ang aspetong “emosyonal” ng ating kaugnayan sa Panginoon. Ang mga alagad ay ang mga kaibigang ginawang kasapi ng pamilya ng Panginoon, hinirang at itinalaga.

Continue reading about Kayo’y Mga Kaibigan Ko (Juan 15:9-17)

biblista on 2012/05/03

“Kaibigan ng Panginoon.” Maaaring hindi natin maituring na “kuya” ang Panginoon dahil sa ating karanasan sa ating mga “kuya” o “kapatid” na nagmula sa ating mga magulang. Sinasabing ang mga kapatid ay mga kasapi ng pamilyang nakagisnan mo na samantalang ang mga kaibigan ay mga kasapi ng pamilyang iyong hinirang. Dito’y idinidiin din ang aspetong “emosyonal” ng ating kaugnayan sa Panginoon. Ang mga alagad ay ang mga kaibigang ginawang kasapi ng pamilya ng Panginoon, hinirang at itinalaga.

Continue reading about Kayo’y Mga Kaibigan Ko (Juan 15:9-17)

biblista on 2012/05/01

Ang Juan 15:1-10 ay isang sipi mula sa mga Talumpati ni Jesus sa Huling Hapunan. Nahugasan na niya ang mga paa ng mga alagad at ngayon nga’y nag-umpisa na siyang magpaalam. Sa dulo ng Juan 14:31 ay sinabi na niya sa mga alagad, “Magsitayo kayo at tayo’y magpatuloy na.” Kung kaya’t maaari nating isipin na sa umpisa ng Juan 15:1 si Jesus ay nagsasalita habang siya at ang mga alagad ay naglalakad.

Continue reading about Ako ang Puno ng Ubas (Juan 15:1-10)

biblista on 2012/05/01

Ang Juan 15:1-10 ay isang sipi mula sa mga Talumpati ni Jesus sa Huling Hapunan. Nahugasan na niya ang mga paa ng mga alagad at ngayon nga’y nag-umpisa na siyang magpaalam. Sa dulo ng Juan 14:31 ay sinabi na niya sa mga alagad, “Magsitayo kayo at tayo’y magpatuloy na.” Kung kaya’t maaari nating isipin na sa umpisa ng Juan 15:1 si Jesus ay nagsasalita habang siya at ang mga alagad ay naglalakad.

Continue reading about Ako ang Puno ng Ubas (Juan 15:1-10)

biblista on 2012/04/23

Sa sipi ng Juan 10 na ating tinatalakay ay dalawang beses na inuulit ang pahayag na “Ako ang Mabuting Pastol” (11.14) na siya ring nagsisilbing batayan ng dalawang bahagi nito, 11-13, 14-18. Sa unang bahagi, ikinukumpara ang Mabuting Pastol sa isang taong bayaran. Ang mabuting pastol ay hindi tumatakbo sa harap ng mga asong-gubat. Bagkus handa siyang magbigay ng sariling buhay para sa ikaliligtas ng kanyang mga tupa

Continue reading about Ako ang Mabuting Pastol (Juan 10:11-18)

biblista on 2012/04/23

Sa sipi ng Juan 10 na ating tinatalakay ay dalawang beses na inuulit ang pahayag na “Ako ang Mabuting Pastol” (11.14) na siya ring nagsisilbing batayan ng dalawang bahagi nito, 11-13, 14-18. Sa unang bahagi, ikinukumpara ang Mabuting Pastol sa isang taong bayaran. Ang mabuting pastol ay hindi tumatakbo sa harap ng mga asong-gubat. Bagkus handa siyang magbigay ng sariling buhay para sa ikaliligtas ng kanyang mga tupa

Continue reading about Ako ang Mabuting Pastol (Juan 10:11-18)

biblista on 2012/02/24

Sa umpisa ng ating salaysay, si Jesus at ang kanyang mga kasama ay maringal nang nakapasok sa Jerusalem. Doon ay may mga Griyegong nagnais makipagkita kay Jesus. Hindi natin alam ang kanilang pakay sa pakikipagtagpong iyon. Nguni’t ipinapaunawa sa atin ni Juan na noong malaman ni Jesus na dumating na ang mga Griyego ay naunawaan niyang iyon ay tanda ng pagdatal ng kanyang oras.

Continue reading about Ang Oras ni Jesus (Juan 12:20-36)

biblista on 2012/02/24

Sa umpisa ng ating salaysay, si Jesus at ang kanyang mga kasama ay maringal nang nakapasok sa Jerusalem. Doon ay may mga Griyegong nagnais makipagkita kay Jesus. Hindi natin alam ang kanilang pakay sa pakikipagtagpong iyon. Nguni’t ipinapaunawa sa atin ni Juan na noong malaman ni Jesus na dumating na ang mga Griyego ay naunawaan niyang iyon ay tanda ng pagdatal ng kanyang oras.

Continue reading about Ang Oras ni Jesus (Juan 12:20-36)